Svet sa mení. Rovnako aj my

Svet sa mení. Rovnako aj my

Dnes sa svet mení rýchlejšie ako kedykoľvek predtým. Naša spoločnosť čelí rôznym spoločenským výzvam v dôsledku nových digitálnych technológií, ale aj nových požiadaviek rýchlo sa meniacej a rastúcej populácie. Spoločnosti, organizácie, ale aj mnohí z nás sa začínajú pozerať po trvalo udržateľných riešeniach, teda strategickejších riešeniach s ohľadom na to, aký vplyv budú mať na našu budúcnosť.

„V Telekome si uvedomujeme zodpovednosť za kvalitu života všetkých generácií. Je pre nás prirodzené pozerať sa do budúcnosti a hľadať efektívne a inovatívne riešenia.“

Dušan Švalek, riaditeľ pre Slovensko v Slovak Telekom

Spoločnosť Slovak Telekom je najväčší slovenský multimediálny operátor na Slovensku, preto je prirodzené, že na trh prináša inovatívne riešenia a najnovšie technologické trendy. Výhodu priekopníka v digitalizácii Slovenska však chceme posunúť ešte ďalej. No najprv spolu s nami nahliadnite, čo náš fond dokázal za uplynulé roky.

Pohľad späť

Nadačný fond Telekom v Nadácii Pontis funguje od roku 2007. Od začiatku sme sa venovali rôznym témam a oblastiam, ako podpora komunít, vzdelávanie či ochrana pamiatok. Dlhé roky sme snažili vytvoriť vhodné podmienky na plnohodnotný život pre ľudí so zdravotným znevýhodnením, a to najmä osobám s poruchou sluchu. Popri grantových programoch, ako napríklad Hľadáme ďalší zmysel pre Nepočujúcich či Hľadáme ďalší zmysel – PRE PODNIKANIE, programu, ktorý bol určený pre ľudí so sluchovým znevýhodnením a ktorí mali silnú motiváciu začať podnikať, sme pravidelne organizovali kurzy posunkového jazyka pre rodinných príslušníkov, priateľov, pedagógov i vychovávateľov detí a dospelých so sluchovým znevýhodnením z celého Slovenska.

V roku 2012 sme naštartovali program Mobilný pedagóg, ktorého základným cieľom bolo poskytnúť terénnu včasnú intervenciu pre rodiny s deťmi s poruchou sluchu. Za 5 rokov fungovania sme takýto druh podpory poskytli 150 rodinám. Na základe výsledkov Analýzy nákladov a prínosov terénnej včasnej intervencie pre deti so sluchovým postihnutím, na ktorej príprave sa spolu s nami podieľali štátni analytici z rezortov financií, zdravotníctva, školstva, práce, sociálnych vecí a rodiny, združenie Nepočujúce dieťa či odborníci v téme nepočujúcich, sme zistili, že ak by štát podporoval rozvoj detí s poruchou sluchu už v ich ranom veku, každé vložené euro by sa mu vrátilo viac ako trojnásobne.

V roku 2015 sme spustili online platformu pod názvom Online tlmočník, ktorá reaguje na potreby nepočujúcej komunity. Vďaka Online tlmočníkovi môžu nepočujúci komunikovať s počujúcimi v rôznych situáciách aj bez fyzickej prítomnosti tlmočníka. Stačí im k tomu počítač s web kamerou, mobilný telefón, prípadne tablet. Pomocou nich sa cez program Skype môžu spojiť s tlmočníkom, ktorý pracuje z domu pri počítači s web kamerou a pomôže im vyriešiť vzniknutú situáciu, napríklad u lekára, na úrade či v iných bežných, ale aj kritických situáciách. Online tlmočník pomáha aj počujúcim, ktorí by sa radi skontaktovali s nepočujúcimi.

V roku 2019 sme získali ocenenie Via Bona Slovakia 2018, v kategórii Dobrý partner komunity za prinášanie dlhodobých a systematických pozitívnych zmien pre komunitu nepočujúcich.

Akým problémom dnes na Slovensku čelíme?

V roku 2019 sme sa detailnejšie pozreli na to, akým problémom v oblasti digitalizácie čelí dnešná spoločnosť a s akými výzvami a problémami sa budeme najčastejšie stretávať v budúcnosti:

  • Nemáme základné digitálne zručnosti

V budúcnosti bude až 9 z 10 pracovných miest vyžadovať digitálne zručnosti. Súčasne 169 miliónov Európanov vo veku 16 až 74 rokov (44 %) nemá základné digitálne zručnosti (ec.europa.eu, 2017).

  • Robotizácia zasiahne vyše štvrtinu pracovných miest

Riziká pre pracovný trh so sebou prináša robotizácia. Najviac ohrozené sú krajiny  strednej a východnej Európy. V nasledujúcich rokoch budú čeliť významnému vplyvu automatizácie a nahrádzaniu mnohých súčasných pracovných miest strojmi. Z krajín OECD robotizácia najvýznamnejšie zasiahne Slovensko – ohrozených je až 34 %  pracovných miest (OECD, The risk of automation in OECD countries, 2017).

  • Digitálne zručnosti chýbajú aj znevýhodneným

Digitálne zručnosti znevýhodnených ľudí sú vo všeobecnosti nižšie, ako u priemerného obyvateľstva. Podľa štatistík GR CONNECT 38 % znevýhodnených v Európskej Únii nemá digitálne zručnosti. Švédsko (11 %), Holandsko (12 %) a Dánsko (13%) majú najnižšiu mieru znevýhodnených ľudí bez zručností, zatiaľ čo Rumunsko (70%), Bulharsko (67 %) a Grécko (63 %) majú najvyššiu mieru. Na základe opisov definujúcich “základnú” úroveň zručností potrebných pre prácu a bývanie je 64 % znevýhodnených ľudí na Slovensku pod touto úrovňou.

  • Priepasť v digitálnej gramotnosti detí

V spolupráci s agentúrou Focus a IVO sme zrealizovali prieskum, ktorý na vzorke takmer 1000 respondentov porovnával digitálnu gramotnosť detí aj zo sociálne slabých prostredí. Napriek tomu, že rozdiely v digitálnych zručnostiach detí vidno už na úrovni celej populácie Slovenska, u detí z chudobných domácností je situácia výrazne horšia. Deti z tejto skupiny majú problém už s jednoduchšími činnosťami. Tvorivé alebo technicky náročnejšie úlohy nezvládajú viac ako dve tretiny z nich.

Chceme posunúť Slovensko vpred

Sme presvedčení, že prinášanie výhod moderných technológií a zmysluplných inovácií všetkým ľuďom je kľúčom k riešeniu mnohých z týchto problémov. Preto sme sa rozhodli zamerať aktivity Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis na tieto 3 základné oblasti a posunúť tak Slovensko opäť o kúsok vpred.

1. DIGITÁLNE TECHNOLÓGIE

Chceme zlepšiť spoločnosť podporou inovatívnych projektov v oblasti digitálnych technológií, ktoré rúcajú bariéry medzi ľuďmi a zlepšujú kvalitu ich života.

2. VZDELÁVANIE

Naša podpora patrí aj iniciatívam, ktoré prispejú k zlepšeniu školstva na Slovensku a prinášajú inovácie vo vzdelávaní pre všetky deti bez rozdielu.

3. SPOLOČENSKÉ ZMENY

Chceme podporiť riešenia, ktoré prinášajú pozitívne zmeny pri tvorení inkluzívnej spoločnosti, ale aj v oblasti boja proti korupcii či podpore zvyšovania transparentnosti.

Čo prinesie nové smerovanie?

Veríme, že aj vďaka podpore digitálnych technológií a zručností v oblasti informačných a komunikačných technológií sa nám podarí búrať bariéry medzi ľuďmi, zlepšovať vzdelávanie a prispievať k pozitívnym zmenám v spoločnosti. Aké iniciatívy podporíme v roku 2020? Pozrite si výber projektov a organizácií, ktorých podporou sa budeme snažiť naplniť našu víziu.

Budúcnosť INAK

Keďže je pre nás prirodzené pozerať sa do budúcnosti a hľadať efektívne a inovatívne riešenia, stali sme sa hlavným partnerom mimoškolského vzdelávacieho programu Budúcnosť INAK. Program Nadácie Pontis prichádza do regiónov a komunít a svoje brány otvára žiakom a žiačkam vo veku 11 až 15 rokov, z rôznych prostredí, aby mohli zažiť svet nepoznaných inovácií a technológií a získať tie správne zručnosti a schopnosti, ktoré ich pripravia na lepšiu budúcnosť.

Veľvyslankyňa USA na Slovensku na návšteve v centre Budúcnosť INAK.

Digitálne zručnosti detí

V tomto roku budeme v spolupráci organizáciou SPY a Aj ty v IT spúšťať sériu školení učiteľov základných škôl na podporu digitálnych zručností detí prostredníctvom neformálnych a hravých nástrojov, ako napr. Micro:Bit. Zároveň sa budeme špeciálne zameriavať aj na dievčatá organizovaním dievčenských krúžkov.

Vzdelávanie žien v oblasti IT

Vzdelávanie žien v oblasti digitálnych zručností sme sa rozhodli podporiť prostredníctvom organizácie Mini Tech MBA a poskytnúť vzdelanie v oblasti IT ženám a dievčatám, ktoré by si to inak nemohli finančne dovoliť.

Aplikácie pre znevýhodnených

V roku 2020 zároveň pokračujeme v dlhodobej spolupráci s organizáciou Stopka, n. o. na projekte Corvus. Vďaka unikátnemu slovenskému softwaru dokážu ľudia so zrakovým postihnutím telefonovať či SMSkovať zo smartfónu, a nielen to. Softvér zároveň slúži na uľahčovanie sebaobsluhy, priestorovej orientácie, ba dokonca zvyšuje ich bezpečnosť.

Podpora nepočujúcich

Prostredníctvom programu Online tlmočník chceme aj naďalej uľahčovať bezbariérovú komunikácu pre ľudí s poruchou sluchu. Tlmočenie na diaľku uľahčuje komunikáciu v situáciach, kedy je potrebné prekonať jazykové bariéry. Naši tlmočníci sú k dispozícii online každý pracovný deň a vďaka použitiu počítača, mobilu alebo tabletu dokážu v reálnom čase tlmočiť rozhovor medzi počujúcim a nepočujúcim. Online tlmočníka môžu aj počujúci pri komunikácii s nepočujúcim. Veľa nepočujúcich má taktiež problém so správnou gramatikou. Ak napríklad posielajú list na úrad, často si nie sú istí, či je správne napísaný. Vďaka nášmu programu ho pošlú cez internet tlmočníčke a tá im ho skontroluje.

Psychologická podpora

Naďalej pokračujeme v podpore organizácie IPčko – online poradne pre mladých ľudí, ktorá poskytuje online psychologickú pomoc.

Boj proti korupcii

Prostredníctvom Fondu pre transparentné Slovensko v Nadácii Pontis už niekoľko rokov podporujeme projekty a organizácie, ktoré presadzujú zvyšovanie transparentnosti verejného života a opatrenia na zmenšovanie priestoru pre korupciu.