ZAPOJTE SA DO VÝZVY A ZÍSKAJTE PRE SVOJU ŠKOLU SADY MICRO:BITOV

ZAPOJTE SA DO VÝZVY A ZÍSKAJTE PRE SVOJU ŠKOLU SADY MICRO:BITOV

Chcú sa vaši študenti alebo študentky zapojiť do súťaže ENTER Programiáda ale škola nemá potrebné vybavenie? Chcete ísť príkladom a ukázať čo vaši žiaci dokážu a ďalších nadchnúť pre informatiku, podporiť ich tak v získavaní digitálnych zručností, ktoré sú nevyhnutné pre 21. storočie? Zapojte sa do výzvy a získajte pre svoju školu sady micro:bitov alebo ich príslušenstva a školenie k nim úplne zadarmo.

Cieľom grantovej výzvy je podporiť žiakov základných a stredných škôl, aby predviedli svoje zručnosti v programovaní s microbitom a ukázali aké funkčné, prototypové riešenia dokážu vytvoriť.

Účelom je poskytnúť žiadateľom grant na zakúpenie sady micro:bitov a/alebo jeho príslušenstva. Podmienkou získania grantu je účasť v súťaži ENTER Programiáda. Podpora bude udelená iba žiadateľovi, ktorý do formuláru žiadosti na www.darca.sk popíše predbežné znenie projektu, s ktorým sa chce zapojiť do súťaže ENTER Programiáda. Kompletné informácie o súťaži spolu so Štatútom sú dostupné na https://enter.study/enter-programiada/

Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis vyčlenil na výzvu 20 000 eur.

Kto môže žiadať o grant:
 • právnické osoby so sídlom na území SR (ako napr. občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy, registrované cirkvi a náboženské spoločnosti, školy a školské zariadenia – materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy, špeciálne školy, jazykové školy, základné umelecké školy, centrá voľného času a pod. okrem právnických osôb zriadených za účelom podnikania),
 • oprávnenými žiadateľmi nie sú samosprávy  (obce a VÚC) so sídlom na území SR, politické strany a hnutia, sociálni partneri, komerčné a obchodné združenia, neformálne a ad-hoc skupiny a fyzické osoby.
Časový harmonogram:
 • 6. 2. 2023: Vyhlásenie výzvy
 • 30. 3. 2023 do 23:59 h: Uzávierka prijímania žiadostí o poskytnutie finančnej podpory
 • 6. 2. – 8. 6. 2023: Oprávnené obdobie čerpania grantu
 • 30. 6. 2023: Termín na podanie záverečnej správy (obsahovej aj finančnej)
 • Prihlásiť sa je možné do 30. 3. 2023 alebo do vyčerpania celkovej alokácie 20 000 EUR určenej na túto výzvu.
Aké sú podmienky?

1. Podmienky použitia podpory:

 • podpora poskytnutá na základe tejto výzvy je určená výhradne na úhradu oprávnených výdavkov podporovanej činnosti na účely dosiahnutia cieľov projektu, ktoré budú uvedené aj v zmluve o poskytnutí podpory,
 • oprávnené náklady sa vzťahujú na územie Slovenskej republiky,
 • žiadatelia nemajú v prípade podania žiadosti právny nárok na poskytnutie podpory,
 • právny nárok na poskytnutie podpory vzniká až uzatvorením zmluvy s Nadáciou Pontis a po splnení všetkých požadovaných podmienok.

2. Oprávnené výdavky:

 • zakúpenie sady micro:bit či doplnkov k micro:bit sade alebo k doplnkov, ktoré sú potrebné na realizáciu projektu a budú slúžiť na vzdelávacie účely

3. Neoprávnené výdavky:

 • akékoľvek iné výdavky nesúvisiace so zakúpením sady micro:bit či doplnkov k micro:bit sade alebo s realizáciou projektu

4. Povolené čerpanie grantu:

 • začiatok čerpania: použitie finančnej podpory je možné od 6. 2. 2023, tj. pred podpisom zmluvy s Nadáciou Pontis
 • ukončenie čerpania: 8. 6. 2023
Ako postupovať?

1.registrovať sa na stránke www.darca.sk

 • darca: Nadačný fond Slovak Telekom, program: ST_ENTER Programiáda 2023

2. vyplniť projektový formulár na stránke www.darca.sk

 • Žiadateľ je povinný vyplniť v časti 2. Súhrnné informácie o projekte, predbežné znenie projektu, s ktorým sa chce zapojiť do súťaže ENTER Programiáda. Zhrnutie by malo obsahovať najmä popis projektu, ktorý problém rieši a na čo bude slúžiť, stručný opis postupu na projekte a približný zoznam potrebných hardvérových súčiastok a iného materiálu.

3. povinné prílohy výpis z účtu a kópiu štatútu, zriaďovacej listiny alebo stanov organizácie vrátane všetkých zmien (dodatkov) bude potrebné priložiť až po schválení projektu, k čomu vás vyzveme písomne v darca.sk.

Celé znenie výzvy si môžete pozrieť tu.

Sme tu pre vás

V prípade otázok môžete vašu žiadosť konzultovať s programovou manažérkou Nadácie Pontis Radanou Deščíkovou v pracovných dňoch od 9:00 do 17:00 na čísle 0948 856 195 alebo napíšte email na radana.descikova@nadaciapontis.sk

Technická podpora k otázkam samotného zapájania/programovania hardvéru/softvéru: