VÝSLEDKY GRANTOVÉHO PROGRAMU LEPŠIE ŠKOLY 2019

VÝSLEDKY GRANTOVÉHO PROGRAMU LEPŠIE ŠKOLY 2019

Vieme ako dopadli výsledky zamestnaneckého grantového programu Lepšie školy 2019! 22 projektov získalo šancu zrealizovať svoj nápad. Tie podporíme v celkovej sume 28 205,90 eur.

Vďaka iniciatíve zamestnancov spoločnosti Slovak Telekom sa do zamestnaneckého grantového programu prihlásilo dokopy 57 projektov.

Jeho cieľom je zlepšiť a zefektívniť výučbu na materských a základných školách prostredníctvom rozvoja vzťahov a komunikácie medzi učiteľmi, žiakmirodičmi. Cieľom je tiež podporiť vzdelávacie metódy, ktoré podporia zručnosti dôležité v 21. storočí.

Kto získal podporu?

Základná škola s materskou školou Rakovec nad Ondavou s projektom Zázračná veda

Projekt Zázračná veda má za úlohu spopularizovať vyučovanie prírodovedných projektov prostredníctvom tzv. zážitkového učenia sa. Na vyučovacích hodinách si starší žiaci pripravia prezentácie a pokusy pre mladších spolužiakov, ktoré im odprezentujú v rámci rovesníckeho vzdelávania. Projekt ponúka učiteľom inovačné metódy na dosiahnutie cieľa, ktorým je prelomenie začarovaného kruhu pasívneho učenia sa.

Projekt podporíme sumou 1 500 eur.

 

Základná škola sv. Cyrila a Metoda Košice s projektom Spoznávajme Horný Zemplín

Projekt Spoznávajme Horný Zemplín chce podnietiť žiakov ku kritickému mysleniu, prepojiť školu so životom formou exkurzií. Žiaci objavia región, ktorý je turisticky a kultúrne zaujímavý, avšak menej známy a navštevovaný. Navštívia drevené kostolíky Topoľa, vodnú nádrž Starina, observatórium v Kolonici, múzeum v Zemplínskych Hámroch. Pri výstupe na Sninský Kameň, Brekov a na Čičvu sa budú žiaci učiť zodpovednosti zberom odpadkov. V Zemplínskych Hámroch obohatia miestnu komunitu svojim spevom v kostole.

Projekt podporíme sumou 1 200,50 eur.

 

Základná škola Ostrov s projektom Čítanie pod brezou

Cieľom tohto projektu je vzbudiť záujem o písanú literatúru a knihy prostredníctvom vytvorenia čitateľského kútika priamo v areáli školského dvora. U detí tak podnietiť čitateľský návyk, podporiť čitateľskú gramotnosť a porozumenie textu. Čitateľský kútik bude miesto na stretnutie s významnými osobnosťami regiónu, spisovateľmi, rodičmi, miesto na realizáciu dramatickej tvorby a prezentáciu tvorivej činnosti detí.

Projekt podporíme sumou 1 500 eur.

 

Kompletný zoznam podporených projektov si môžete pozrieť tu.

O výbere najlepších projektov rozhodovala hodnotiaca komisia v zložení:
  • Daniela Danihelová, Komunitná nadácia Bratislava
  • Viktor Križo, ZŠ Dubová, Bratislava
  • Veronika Suváková, Komenského Inštitút
  • Jana M. Balážová, LEAF
Zasadnutia komisie sa bez hlasovacieho práva zúčastnili:
  • Tatiana Švrčková, Slovak Telekom
  • Eva Mikolajczyková, Nadácia Pontis
  • Adriana Jančulová, Nadácia Pontis