Takto budú pomáhať technológie zdravotne znevýhodneným vďaka programu Digitálne technológie pre dobro 2019

Takto budú pomáhať technológie zdravotne znevýhodneným vďaka programu Digitálne technológie pre dobro 2019

Poznáme výsledky grantového programu Digitálne technológie pre dobro 2019! Z 37 oprávnených žiadateľov do finále postúpilo 10 projektov. Z nich hodnotiaca komisia vybrala 5 finalistov, ktorých projekty sme podporili v celkovej sume 30 000 EUR!

Cieľom grantového programu je podporiť inovatívne projekty v oblasti digitálnych technológií, ktoré zlepšujú kvalitu života, vytvárajú nové príležitosti sebarealizácie a vzdelávania ľudí so zdravotným znevýhodnením, pomáhajú im v bežných každodenných situáciách, sprístupňujú možnosti trávenia voľného času alebo pôsobia preventívne voči vzniku či zhoršeniu zdravotných problémov a znevýhodnení. Pozrime sa na organizácie a ich projekty bližšie:

Organizácia Infosluch s projektom Mobilné aplikácie pre rodičov a deti s poruchou sluchu a nehovoriace deti

Pred rokom zdarma sputili aplikáciu Posunkuj HRAvo, určenú pre operačný systém Android, ktorá učí základnú posunkovú zásobu. Aplikácia má medzi počujúcimi rodičmi veľký úspech, no aplikáciu je potrebné rozšíriť, aby mohla byť dostupná pre všetkých. V prvej fáze projektu vytvoria verziu pre operačný systém IOS (Apple). V druhej fáze chcú vytvoriť pre aplikáciu nadstavbu, ktorá bude vytvárať vety v posunkoch (pre Android). Treťou časťou je posunkové pexeso (obrázok a posunok), určené nielen pre deti s poruchou sluchu, ale aj počujúce deti, ktoré si takto hravým spôsobom precvičia základnú posunkovú zásobu. Veríme, že nová mobilná aplikácia bude využívaná nielen rodičmi, ale aj širšou počujúcou komunitou a zlepší sa vzájomná komunikácia medzi počujúcou spoločnosťou a ľuďmi s poruchou sluchu.

Projekt podporíme sumou 4 900 EUR.

Organizácia Stopka s projektom Vďaka digitálnym technológiám vykročme z väzenia štyroch stien

Autom idete do neznáma a z palubovky na vás dáva pozor vaša navigácia. Vďaka nej nepoblúdite, ale bezpečne a včas prídete do cieľa. Na turistike by ste kedysi pri rázcestníku z batoha vytiahli mapu, aby ste zvolili správny smer, no dnes vám istotu dodá pohľad na navigáciu vo vašom smartfóne. Vy vidíte a tieto technológie sú pre vás samozrejmosťou. Ale čo nevidiaci? Bežné navigačné programy často nedokážu podať informácie spôsobom, ktorý by bol nevidiacim osožný. Zároveň, špeciálnych programov pre túto cieľovú skupinu je veľmi málo a sú príliš zložité. Stopka to chce zmeniť a preto predstavila aplikáciu, ktorá bude vedieť hlasovou informáciou usmerňovať chodca so zrakovým postihnutím pri jeho pohybe v teréne. Okrem informácií o jeho aktuálnej polohe,  ktorá bude viesť používateľa aplikácie z východzieho bodu do cieľa, bude aplikácia poskytovať aj ďalšie  informácie o záchytných (orientačných) bodoch, doprave, zaujímavých miestach okolo ktorých prechádzajú a pod. Nevidiaci budú môcť upozorniť iných používateľov na prítomnosť nejakej architektonickej bariéry, či na osobitosť miesta z hľadiska priestorovej orientácie.

Projekt podporíme sumou 10 000 EUR.

Organizácia Vstúpte s projektom Pre lepšie porozumenie

Pochopiť potreby ľudí s obmedzenou schopnosťou rečovej komunikácie je náročné. Cieľom projektu je navrhnúť a vyvinúť komunikačný software určený na zlepšenie pochopenia potrieb, želaní a pocitov klientov s mentálnym znevýhodnením a so sťaženými komunikačnými schopnosťami. Pomocou tabletov alebo mobilných telefónov (operačný systém Android) s novým softwarom bude môcť klient systémom výberu kartičiek v jednotlivých oblastiach komunikovať so svojím okolím. Pri kartičkách nepôjde len o obrazový spôsob komunikácie, keďže odkliknutie každého obrázka bude sprevádzať aj jasný pokyn (ÁNO/NIE) so zvukovým prejavom, aby bol prejav vôle zrozumiteľný aj pre ostatných. Aplikáciu bude možné rozširovať a dopĺňať o nové kartičky podľa potrieb, záľub klienta, teda personalizovať komunikáciu na konkrétnu osobu. Takýto systém má pomôcť aj rodičom klientov a iným osobám pri získavaní spätnej väzby a zároveň odbúrať predsudky o tom, že ľudia s mentálnym postihnutím nedokážu vyjadriť svoj názor, plánovať si svoj voľný čas a život celkovo. Ak dokážeme lepšie pochopiť ich potreby a požiadavky, ich kvalita života bude rásť a budú sa cítiť viac akceptovaní, prijatí, naplnení. Ak sa aplikácia osvedčí, bude tento software zadarmo k dispozícii všetkým, ktorí prejavia záujem využívať ho.

Projekt podporíme sumou 7 000 EUR.

Organizácia Pomoc človeku s projektom Free2Go 

Jedným z výrazných problémov pre telesne postihnutých ľudí je dostupnosť informácií o bezbariérovom prístupe pri rôznych, napríklad kultúrnych podujatiach či športových aktivitách. Tento problém sa oranizácia snaží odstrániť vytvorením a spustením webovej platformy, ktorá uľahčí vyhľadávanie informácií pre ZŤP a zároveň ich bude informovať o výhodách pri nákupe lístkov. V prvej fáze majú v pláne zmonitorovať verejné priestory a informácie o bezbariérovom prístupe. Okrem toho sa klientom budú zobrazovať aj informácie o plánovaných podujatiach, či zľavy o zľavnených vstupenkách pre ZŤP. V ďalšej fáze pribudnú informácie o hoteloch a reštauráciach. Riešenie má ambíciu rozšíriť sa aj do ďalších štátov V4 a postupne do celej Európy.

Projekt podporíme sumou 4 050 EUR.

Organizácia go-ok s projektom HendiKup – jedineční umelci

HendiKup (Hendi=handmade; Kup=kúpiť) je online platforma, ktorá združuje umelcov a iných šikovných ľudí so zdravotným znevýhodnením, ktorí ponúkajú zaujímavé produkty, ručne robené výrobky a služby širokej verejnosti. Achillovou pätou tohto projektu je však jeho technické prevedenie. Preto majú v pláne redizajn a zefektívnenie webovej stránky a zároveň rozšírenie ich pôsôbenia na B2B trh, na ktorom plánujú s ponukou výrobkov a služieb osloviť stredné a veľké firmy.

Projekt podporíme sumou 4 050 EUR.

 

O výbere projektov rozhodovala hodnotiaca komisia v zložení:

  • Tatiana Švrčková, SLOVAK TELEKOM
  • Arnold Ponesz, EPIC Slovakia
  • Branislav Smidt, Impact Hub
  • Peter Paulis, min60