Školy budú zase o niečo lepšie!

Školy budú zase o niečo lepšie!

Poznáme výsledky zamestnaneckého grantového programu Lepšie školy 2018.

Začiatkom roka Nadačný fond Telekom pri Nadácii pontis vyhlásil zamestnaneckú grantovú výzvu Lepšie školy 2018. Cieľom výzvy bolo podporiť aktívnych učiteľov základných a materských škôl, ako aj zaujímavé projekty, ktoré skvalitnia vyučovací proces, nabádajú ku kritickému mysleniu či podporujú nenásilnú komunikáciu u žiakov. Všetky projekty odporúčali výlučne zamestnanci firmy Slovak Telekom.

Celkovo sa do grantového programu prihlásilo 82 žiadostí. Hodnotiaca komisia rozhodla o podpore 32 projektov v celkovej sume 30 000 eur.

Žiaci Základnej školy v Marcelovej (okr. Komárno) vytvoria Ekopark a budú sa aktívne podieľať na mapovaní fauny a flóry v mikroregióne Jaseňový lesík. Spolu s rodičmi vytvoria a osadia náučné tabule, osadia smetné koše či lavičky a zhotovia prírodné schody. V podobnom duchu prebehne projekt Záhrada v obci Sirk (okr. Revúca). Žiaci vytvoria záhradu plnú rastlín s náučnými tabuľami. Celý projekt bude zrealizovaný za pomoci rómskych detí zo Školského klubu a ich rodičov.

Zaujímavý projekt pripravila Základná škola Kežmarská v Košiciach, ktorá nadviazala spoluprácu so školami v Barlineku (Poľsko) a Prenzlau (Nemecko). Hlavným cieľom spolupráce je rozvíjanie interkultúrnej komunikácie, poznávanie národného kultúrneho dedičstva v rámci Európskej únie, porozumenie iných kultúr či rozvoj sociálnych kompetencií žiakov.

„Hľadanie spoločnej reči”– to je celoročná téma, ktorej sa venujú v CZŠ Narnia. V rámci projektu sa snažia podporovať medzigeneračnú komunikáciu. Deti a seniori sa v rámci vyučovania budú stretávať, tvoriť, učiť, spoznávať a prepájať svoje životné príbehy. Zo zažitého vytvoria „Knihu zážitkov” ako inšpiráciu pre verejnosť o tom, ako medzigeneračná komunikácia obohacuje všetky strany.

Škôlkari z Materskej školy v Sliači sa počas množstva aktivít oboznámia so starým a krásnym remeslom – hrnčiarstvom. Získajú priamu skúsenosť s modelovaním a tvarovaním z hliny. Vyskúšajú si prácu na hrnčiarskom kruhu, zdobenie hlinkou, glazúrou a ich výpal v keramickej peci.

Prehľad ďalších podporených projektov si môžete pozrieť v prílohe..

O výsledkoch grantového programu Lepšie školy 2018 rozhodovala hodnotiaca komisia v zložení:

  • Jana M. Balážová, Leaf
  • Katarína Kresáňová, Spojená škola Tilgnerova, Bratislava
  • Tomáš Janeček, Nadácia Pontis
  • Soňa Holíková, Únia materských centier Slovenska
  • Martin Kríž, Nové školstvo
  • Daniela Danihelová, Komunitná nadácia Bratislava

Pozorovatelia (bez rozhodovacej právomoci):

  • Tatiana Švrčková, Slovak Telekom
  • Dominika Horňáková, Nadácia Pontis
  • Natália Petrová, Nadácia Pontis