Prevezmite projekt Online tlmočník. Do konca októbra máte šancu sa prihlásiť

Prevezmite projekt Online tlmočník. Do konca októbra máte šancu sa prihlásiť

Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis vyhlasuje výzvu na prevzatie projektu Online tlmočník, ktorý vznikol v septembri 2015 ako pilotný projekt na uľahčenie komunikácie medzi počujúcimi a nepočujúcimi. Žiadosti môžete podávať do 30. októbra 2020.

Projekt Online tlmočník sme sa rozhodli spustiť vzhľadom na to, že každý má právo na plnohodnotný prístup k informáciám, ako aj na plnohodnotnú komunikáciu. Online tlmočník sa stal úspešným projektom s celoslovenskou pôsobnosťou a poskytuje uľahčenie komunikácie medzi počujúcimi a nepočujúcimi pomocou digitálnych technológií.

V súčasnosti máme zaregistrovaných takmer 400 klientov, ktorým tlmočí do slovenského posunkového jazyka 6 tlmočníkov. Na profesionalitu a prepracovaný etický kódex, ktorý v projekte Online tlmočník máme, dohliadalo do júna 2020 šesť garantov.

Po piatich rokoch úspešného fungovania prišiel čas postupne posunúť tento projekt ďalej a nájsť vhodný subjekt, ktorý by ho od roku 2022 prevzal a ďalej ho rozvíjal. O prevzatie projektu Online tlmočník sa môžete uchádzať prostredníctvom formulára, ktorý je potrebné vyplniť do 30. októbra 2020 do 23:59. Vyplnenú a podpísanú žiadosť spolu s povinnými prílohami (uvedené nižšie) pošlite na emailovú adresu eva.mikolajczykova@nadaciapontis.sk.

Oprávnení žiadatelia:

  • Právnické osoby – mimovládne organizácie, občianske združenia, ktoré sa venujú sluchovo znevýhodneným
  • Fyzické osoby spôsobilé na právne úkony v plnom rozsahu (pred prebratím projektu bude potrebné založiť organizáciu/občianske združenie)

 

Povinné prílohy k žiadosti:

  • rozpočtová tabuľka
  • v prípade, že ste právnická osoba: stanovy organizácie a správa o činnosti organizácie za rok 2019 alebo akýkoľvek prehľad aktivít organizácie za rok 2019
  • v prípade, že ste fyzická osoba: životopis a motivačný list

Časový harmonogram výzvy:

21. 9. 2020: vyhlásenie výzvy

30. 10. 2020: uzávierka prijímania žiadostí

2. 11. – 20. 11. 2020: hodnotenie žiadostí a výber max. 3 najvhodnejších kandidátov

23. 11. – 11. 12. 2020: osobné pohovory s vybranými kandidátmi

15. 1. 2021: vyhlásenie pokračovateľa projektu Online tlmočník*

*hodnotiaca komisia má právo nerozhodnúť o pokračovateľovi v prípade, že sa nezhodne vo výbere najúspešnejšieho kandidáta


V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom emailu eva.mikolajczykova@nadaciapontis.sk alebo na t. č. 0917 429 981.

 

Ak momentálne nemáte záujem alebo možnosť uchádzať sa o prevzatie projektu Online tlmočník, budeme vďační aj za zdieľanie našej výzvy!

 

Otázky a odpovede

1. Môžem sa uchádzať o projekt, ak momentálne moja organizácia neposkytuje tlmočenie z/do slovenského posunkového jazyka formou online?

Áno, aj v tomto prípade je možné sa o projekt uchádzať.

2. Môžem sa uchádzať o projekt, ak som jednotlivec, ktorý poskytuje/chce poskytovať tlmočnícku službu, ale nemám založenú organizáciu?

Áno, aj v tomto prípade je možné sa o projekt uchádzať. Avšak pred prebratím projektu bude potrebné založiť si organizáciu alebo občianske združenie, pričom pri výbere pokračovateľa projektu sa bude posudzovať zloženie budúceho združenia a jeho profesijné predpoklady.

3. Ako bude vyzerať proces výberu uchádzačov?

Žiadosti odoslané do 30. októbra 2020 do 23:59 budú posunuté na posúdenie hodnotiacou komisiou. Tá najneskôr do 20.11.2020 vyberie max. 3 najvhodnejších kandidátov, ktorí budú pozvaní na osobný pohovor v určený termín v období medzi 23.11. – 11.12.2020 (v závislosti od epidemiologickej situácie sa môže tento pohovor uskutočniť online formou). Začiatkom roka 2021 hodnotiaca komisia rozhodne o pokračovateľovi projektu Online tlmočník, ak sa zhodne na 1 najvhodnejšom kandidátovi. Výsledok bude oznámený najneskôr 15.1.2021.

4. Bude vybranému pokračovateľovi poskytnutá pomoc na začiatku prevzatia projektu?

V priebehu roka 2021 bude projekt fungovať stále pod Nadáciou Pontis, pričom bude prebiehať postupné odovzdávanie projektu založené na vzájomnej dohode. Zároveň bude novému subjektu poskytnutá supervízia a tiež finančná pomoc. Od roku 2022 bude projekt fungovať plne pod novým subjektom, pričom mu bude opäť poskytnutá finančná pomoc formou grantu a tiež supervízia.