Poznáme výsledky grantovej výzvy „Hľadáme ďalší zmysel – pre Nepočujúcich 2017“.

Poznáme výsledky grantovej výzvy „Hľadáme ďalší zmysel – pre Nepočujúcich 2017“.

Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis podporuje komunitu nepočujúcich už viac ako 10 rokov. Okrem aktivít, ktorý sa venuje v rámci svojej činnosti, ako je napríklad program Mobilný pedagóg, služba Online tlmočník alebo výučba anglického jazyka dospelých nepočujúcich už druhý po druhý raz vyhlásil grantový program “Hľadáme ďalší zmysel – pre nepočujúcich“. Jeho cieľom je podporiť organizácie a združenia, ktoré pracujú priamo s komunitou nepočujúcich alebo sa venujú jej pomoci.

Hľadáme ďalší zmysel – pre nepočujúcich 2017

O grant mohli požiadať mimovládne neziskové organizácie (občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie, neinvestičné fondy, účelové zariadenia cirkví atď.), príspevkové alebo rozpočtové organizácie (školy, škôlky, nemocnice, knižnice atď.) ale taktiež aj mestá, obce a združenia miest a obcí.
Maximálna výška udeleného grantu mohla byť v sume 3 000 € a každá organizácia mohla podať iba jeden projekt. Projekty hodnotila nezávislá hodnotiaca komisia.
Do termínu ukončenia výzvy bolo prijatých 18 žiadostí, ktoré splnili formálne kritériá uverejnené vo výzve a boli predložené oprávnenými subjektmi. Celkovo bolo v grantovom programe podporených 5 projektov a prerozdelených 14 954,21- Eur.

Podporené projekty

Občianske združenie NepocujuceDieta.sk s projektom Rodičovská online poradňa

Na Slovensku sa ročne narodí približne 200 detí s poruchou sluchu. 95% z nich sa narodí počujúcim rodičom, ktorí nevedia, ako mu pomôcť. Potrebujú to však stihnúť včas, do 3 rokov, kým je jeho myseľ tvárna. Vieme, že ak má rodič správne informácie a urobí správne kroky včas, zvyšuje tak šancu na to, aby vrátil svoje nepočujúce dieťa do sveta zvukov. Dieťa sa tak môže naučiť počuť, rozprávať a rozumieť okolitému svetu. Zakladateľmi a poradcami v Rodičovskej online poradni sú samotní rodičia, ktorí na si tou cestou prešli, nabrali vedomosti a skúsenosti, ktoré si nechcú nechať pre seba. Poskytovaním pravidelného laického poradenstva za necelý rok pomohli viac ako 130 rodičom a pomáhajú ďalej. Cieľom projektu je pokračovať v Rodičovskej online poradni aj v roku 2017.
Tento projekt bol podporený sumou 3 000 Eur.

Fond UŠKO pri ZŠ s MŠ pre deti a žiakov so SP. internátna s projektom Detský areál Drotárik

V rámci tohto projektu chce organizácia zrealizovať časť jej dlhodobých plánov na zrevitalizovanie a sfunkčnenie exteriéru a okolia ZŠ s MŠ na Drotárskej ceste 48 v Bratislave. Prvým krokom je vytvorenie nového priestoru, ktorý by bol využívaný ako záhradka so štyrmi vyvýšenými záhonmi na pestovanie zeleniny a samostatným priestorom na pestovanie ovocných kríkov. Do výstavby záhradky plánujú zapojiť rodičov detí, ktoré ich MŠ navštevujú, čím chcú podporiť rozbehnutú spoločnú spoluprácu a spájanie rodičov v zmysluplnej komunite. Druhým krokom, ktorý je v pláne v rámci tohto projektu, by bola úprava a vylepšenie existujúceho ihriska, ktoré deti denne využívajú.
Tento projekt bol podporený sumou 2 954,21 eur.

ZŠI pre SP. Int. Viliama Gaňu s projektom Terapia hrou, filiálna terapia

Deťom a žiakom so sluchovým postihnutím chce škola poskytovať terapiu hrou v špeciálne upravenej terapeutickej miestnosti – herničke. Terapia hrou je pritom pre deti to isté, čo poradenstvo pre dospelých. Hra je pre deti prirodzený spôsob komunikácie a hračky používajú ako slová, hra je teda rečou dieťaťa. Deťom sú v terapii hrou poskytnuté špeciálne hračky, ktoré im umožňujú vyjadriť to, čo sa im ťažko vyjadruje slovami a posunkami. Taktiež rodičom chcú poskytovať filiálnu terapiu, ktorá je vlastne obdobou terapie hrou, kde rodič je v pozícii terapeuta.
Tento projekt bol podporený sumou 3 000 eur. Po ukončení projektu sa škola podelí s ostatnými školami na Slovensku so svojími skúsenosťami z tejto aktivity.

Spolok nepočujúcich pedagógov s projektom Aktivity prospešné najmä pre nepočujúcich

Spolok nepočujúcich pedagógov je celoslovenská (SNEPEDA), mimovládna, dobrovoľná a nezisková organizácia, ktorá združuje nepočujúcich pedagógov, lektorov, odborníkov a podporovateľov, ktorí chcú podporovať osoby s poruchou sluchu a počujúce osoby v oblasti edukácie pre osoby s poruchou sluchu, v oblasti výskumu edukácie osôb s poruchou sluchu, v oblasti kultúry nepočujúcich, v oblasti výskumu a vývoja slovenského posunkového jazyka, v oblasti tlmočenia a prekladu pre komunitu nepočujúcich.

V tomto roku SNEPEDA realizuje 4 hlavné aktivity, ktoré sú prospešné najmä pre nepočujúcich a to: a) tvorba elektronického prekladového slovníka slovenského jazyka – slovenského posunkového jazyka, b) 4. Prešporkovský medzinárodný deň nepočujúcich – slová hrou na počesť sviatku Medzinárodného dňa nepočujúcich, c) prednáška o skrytých titulkoch v podaní prednášajúceho z Rady pre vysielanie a retransmisiu a d) novinky zo Centrálneho portálu pre neziskový sektor. Tieto aktivity dávajú možnosť nepočujúcim a ich počujúcim priateľom neformálne sa vzdelávať a to prostredníctvom 3 elektronických portálov (slovník, zavesené videá s textami na 2portáloch) a/alebo zúčastniť sa na aktivitách.
Aktivity SNEPEDy boli podporené sumou 3 000 eur.

Deaflympijský výbor Slovenska s projektom Bezpečnosť a záchrana na horách

Organizácia podala projekt na podporu vzdelávacieho podujatia s teoretickým a praktickým obsahom, ktorého cieľom je zlepšiť vedomosti nepočujúcich o zdravom (a neškodnom) pohybe v horách, spôsobe komunikácie so záchrannými zložkami v kritických situáciách, zdravom životnom štýle s budovaním návykov smerujúcich k opakovanej a tradičnej aktivite. V rámci projektu sa budú konať besedy, videoprojekcie, praktické výlety do hôr (výstup na Rysy) a prednášky o bezpečnosti na horách, možnostiach záchrany, zdravom životnom štýle ale aj o opaku zdravého životného štýlu – užívaní návykových látok.
Tento projekt bol podporený sumou 3 000 eur.

O podpore projektov rozhodovala komisia v zložení:
Oľga Coulton-Shaw, Tatiana Švrčková, Michal Hefty
Komisie sa bez možnosti hodnotenia tiež zúčastnil:
Juraj Récky

 

Leave a reply