Poznáme výsledky grantového programu Hľadáme ďalší zmysel - pre Nepočujúcich 2019

Poznáme výsledky grantového programu Hľadáme ďalší zmysel - pre Nepočujúcich 2019

Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis sa pomoci komunite nepočujúcim venuje už viac ako 10 rokov. Cieľom grantového programu „Hľadáme ďalší zmysel – pre Nepočujúcich“ je podporiť verejnoprospešné projekty, ktoré povedú k zvýšeniu kvality života ľudí so sluchovým postihnutím. Tento rok sme sa rozhodli podporiť 12 projektov, ktorým sme prerozdelili sumu 30 000 eur.

Čo nám prinesie rok 2019?

Spolok nepočujúcich pedagógov pokračuje vo svojom zámere zachovať a zviditeľniť slovenský posunkový jazyk. V tomto roku plánuje zrealizovať 4 aktivity – zorganizovať 5. ročník Prešporkovského medzinárodného dňa nepočujúcich pre rodiny a ich deti, prednášku o úvode do tajov posunkového jazyka a rýchlokurzy slovenského posunkového jazyka pre širokú verejnosť. Taktiež plánuje vytvoriť videozáznamy známych 44 prísloví a poriekadiel s prekladom do slovenského posunkového jazyka a doplniť ďalších 600 slovníkových hesiel a ich posunkových ekvivalentov do elektronického slovníka www.posunky.sk.

V Kremnici sa chystajú spolupracovať počujúce aj nepočujúce učiteľky Spojenej školy internátnej pri vytváraní pomôcky na vyučovanie posunkového jazyka – knižky o zvieratkách určenej deťom od 3 rokov, vďaka ktorej sa okrem iného detičky naučia ich prvé posunky.

Divadlo Kaplnka, o.z. sa, v rámci projektu Divadlo Lab pre návštevníkov so špecifickými potrebami, zameria na vytvorenie inscenácií vhodných na technické uspôsobenie pre nepočujúcich a nedoslýchavých divákov. Vybraná inscenácia sa odohrá v rámci Medzinárodného týždňa nepočujúcich 2019 v septembri.

Žiaci si sluchovým postihnutím na Spojenej škole internátnej Hrdličkova v Bratislave vytvoria prvú brožúrku o vzniku Celoštátnych športových hier pre žiakov so sluchovým postihnutím na Slovensku  pod vedením skúsenej nepočujúcej redaktorky, ktorá pracovala pre časopis INFONEP.

Cieľom internetovej poradne IPčko.sk je spustiť pilotnú verziu videoporadenstva v slovenskom posunkovom jazyku pre nepočujúcich mladých ľudí. Okrem vzdelávania poradcov Dobrej linky v rôznych témach súvisiacich s odborným poradenstvom pre zdravotne znevýhodnených mladých ľudí, plánujú tiež pripraviť metodiku poskytovania videoporadenstva na linke dôvery.

Informovať rómskych rodičov na východe Slovenska, ktorým sa narodilo dieťa so sluchovým postihnutím, o potrebe skorej ranej intervencie detí a sprevádzať ich v procese kompenzácie poruchy sluchu načúvacími aparátmi, alebo kochleárnym implantátom, je cieľom organizácie Roma media (ROMED) v rámci projektu Spolu to zvládneme, ktorý prebieha už druhý rok.

Diskusie na spoločensky dôležité témy, vyberané v spolupráci s nepočujúcimi, budú v priebehu tohto roka organizované nielen v Bratislave, ale aj na strednom a východnom Slovensku vďaka projektu Diskusie Ručne – Nestručne, ktorý realizuje Slovenská komora tlmočníkov posunkového jazyka.

 

O výbere projektov rozhodovala hodnotiaca komisia v zložení:

Tatiana Švrčková, Slovak Telekom

Oľga Coulton-Shaw, o. z. Cesta von

Michal Hefty, o. z. Myslím