Poznáme výsledky grantového programu Hľadáme ďalší zmysel – pre nepočujúcich 2018!

Poznáme výsledky grantového programu Hľadáme ďalší zmysel – pre nepočujúcich 2018!

Už viac ako 10 rokov sa Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis venuje pomoci nepočujúcim. V tomto roku, v rámci grantovej výzvy Hľadáme ďalší zmysel – pre nepočujúcich 2018, prerozdelíme organizáciám, ktoré zlepšujú ich život 20 000 €.

Cieľom grantového programu je podporiť rozvíjajúce sa technológie, ktoré pomáhajú búrať bariéry pre nepočujúcich, umožňujú jednoduchšiu komunikáciu, zlepšujú prístup k informáciám a podporujú bezpečnosť pri práci s nimi.

Organizácie, ktoré získali grant

Spolok nepočujúcich pedagógov bude môcť rozšíriť databázu posunkov, a to aj o nový pohľad z bočného profilu figuranta, čo prinesie lepšiu zrozumiteľnosť manuálnych posunkov.

V Kremnici zakúpi ZŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím nový prístroj, EEG Biofeedback, ktorý pomáha žiakom s učením sa, zlepšením koncentrácie a pamäte.

Študenti na strednej odbornej škole pre žiakov so sluchovým postihnutím v odbore drevárska a nábytkárska výroba sa budú môcť vďaka CNC routeru naučiť programovanie CNC stroja prostredníctvom programov CAD/CAM.

S novou didaktickou technikou, ktorú zakúpi ZŠ  na Hrdličkovej, bude pre žiakov jednoduchšie a prístupnejšie čítanie s porozumením. Žiaci budú mať lepšie jazykové a čitateľské kompetencie, čo im pomôže uplatniť sa v spoločnosti.

Aplikovať digitálne technológie do obsahu vzdelávania jednotlivých predmetov, podporiť medzipredmetové vzťahy a rozvíjať informatickú, finančnú, čitateľskú a sociálnu gramotnosť u žiakov so sluchovým postihnutím budú môcť cez Fond UŠKO deti na ZŠ na Drotárskej ceste.

Nájsť vhodný spôsob spojenia online komunikácie a psychologickej pomoci, ktorý umožní efektívne pomáhať nepočujúcim ľuďom je cieľom internetovej poradne IPčko.sk. V rámci projektu zorganizujú viaceré okrúhle stoly, počas ktorých sa budú odborníci snažiť identifikovať vhodné metódy práce na online poradni pre nepočujúcich.

Web Nepočujúcedieťa.sk, ktorý je určený pre rodičov s nepočujúcim dieťatkom, prejde vďaka projektu analýzou internetovej stránky. V spolupráci expertov, rodičov a tímom o. z. Nepočujúce dieťa sa stane web prehľadnejším a užitočnejším nástrojom na vyhľadávanie informácií o poruche sluchu.

O výbere projektov rozhodovala hodnotiaca komisia v zložení:

  • Tatiana Švrčková, Slovak Telekom
  • Oľga Coulton-Shaw, o. z. Cesta von
  • Michal Hefty, o. z. Myslím