Podporili sme 17 projektov, ktoré vzdelávajú seniorov v oblasti digitálnych technológií

Podporili sme 17 projektov, ktoré vzdelávajú seniorov v oblasti digitálnych technológií

Vzdelávanie seniorov v oblasti digitálnych technológií je na chvoste záujmu spoločnosti. Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis sa preto rozhodol v rámci programu Zrelí na dobu digitálnu podporiť projekty,  ktoré pomôžu ľuďom v staršom veku využívať digitálne technológie bezpečne, plnohodnotne, podporia aktívny život seniorov a ich zapájanie sa do diania okolo seba a ktoré budú prepájať všetky generácie. 

Do grantovej výzvy, ktorá bola vyhlásená koncom minulého roka, sa zapojilo 85 subjektov so svojimi projektami priamo orientovaných na seniorov. Každý z prihlásených subjektov, sa mohol uchádzať o finančnú podporu vo výške až 5000 eur. Žiadosti prišli z celého Slovenska, pričom najviac prihlásených projektov bolo z prešovského kraja. 

Odborná komisia zložená z odborníkov z celého Slovenska začiatkom roka vybrala 17 prihlásených projektov, medzi ktoré sa rozdelí grantová podpora vo výške 50-tisíc eur.  Víťazné projekty sa budú realizovať od februára do septembra 2022.

Považujeme za dôležité vytvárať priestor seniorom, aby sa prestali báť moderných digitálnych technológií a naučiť ich, ako im môžu uľahčiť a skvalitniť  každodenný život. Technológie zároveň poskytujú zaujímavý priestor na generačné prepojenie a výmenu skúseností, ktorá môže fungovať aj opačne, od mladých k seniorom. Pri uzávierke grantovej výzvy nás veľmi potešil vysoký záujem zo strany zapojených subjektov, 85 prihlásených projektov hovorí samo za seba,” uviedla Tatiana Švrčková z Nadačného fondu Telekom.

Pri posudzovaní všetkých projektov, odborná komisia jednoznačne usúdila, že problematika pomoci a vzdelávania seniorov, je veľmi dôležitá. Rovnako ako aj rôznorodosť projektov, ktoré posudzovala ukázala, že zapojené subjekty chcú prostredníctvom rôznych aktivít pomôcť smerovať tejto cieľovej skupine, aby si čo najviac osvojili nové rôzne technológie a vedeli s nimi pracovať a využívať ich pre svoje dennodenné potreby.

Ľubica Gálisová, prezidentka zastupujúca Fórum pre pomoc starším a členka komisie, ktorá víťazné projekty vyberala,  poukazuje na realitu, že starší sú najohrozenejšou skupinou, ktorá je neustále vylučovaná a v spoločnosti je žiaľ na konci. „Práve v tejto súvislosti by som si dovolila použiť dve myšlienky, ktoré najviac vystihujú potrebu úcty a rešpektu k starším. Spoločnosť, ktorá nevyužíva múdrosť a skúsenosti starších je chudobná, jej autorom je svetoznámy diplomat a hlavný predstaviteľ OSN Kofi Annan a druhá myšlienka, ktorá zaznela z úst Svätého otca Jána Pavla II. Ľahšie nesie bremeno staroby ten, kto cíti úctu a lásku od mladých. Ak chceme zmeniť spoločnosť, musia generácie spolupracovať a byť si vzájomne užitoční a mať k sebe vzájomne úctu, čo sa môže odraziť v spoločnosti. Starší má byť nielen považovaný ako plnohodnotný občan, ale má byť s ním aj tak zachádzané.“

Medzi podporenými projektami je napríklad Digitálny most z Pezinka, ktorý prepája deti so seniormi. Spoločne strávia interaktívny týždenný workshop plný tímovej práce a získavania digitálnych zručností, z ktorého bude súbežne vznikať dokumentárny film. Jeho ústrednou témou bude rozdielne vnímanie digitálneho sveta a toho, čo ponúka dvom generáciám.

Podporu získala aj obec Spišský Hrhov, ktorá plánuje v rámci projektu vytvoriť vlastné obecné audiovizuálne štúdio realizované seniormi zo seniorklubu. Štúdio bude zabezpečovať kultúrne a spoločenské akcie nielen samotný seniorklub, ale aj obec a okolité obce. Cieľom projektu je odborne pripraviť seniorov so základnými digitálnymi zručnosťami na prácu audiovizuálnych technikov.

Ďalší z podporených projektov je Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši, ktorého cieľom je rozvoj IT gramotnosti seniorov formou medzigeneračného prepojenia.  Knižnica bude realizovať pre seniorov sériu vzdelávacích kurzov od základných až po pokročilé používanie počítača a internetu. Navyše, každý senior bude mať vlastného mentora z radov študentov miestnej SOŠ.

Hodnotiaca komisia:

 • Petra Tamášová
 • Nikola Synak
 • Terézia Vanišová
 • Gabriela Zúbriková
 • Vladimír Špánik
 • Lukáš Kvokačka
 • Mária Drahošová
 • Natália Petrová
 • Ľubica Gálisová
 • Katarína Kouřilová
 • Viktor Mráz
 • Ivana Konôpková

Zoznam všetkých podporených projektov si môžete pozrieť tu.