Nadchnite žiakov a žiačky pre informatiku a rozvíjajte ich digitálne zručnosti

Nadchnite žiakov a žiačky pre informatiku a rozvíjajte ich digitálne zručnosti

Zapojte sa do výzvy, získajte pre svoju základnú alebo strednú školu sady micro:bitov alebo ich príslušenstva a školenie k nim zadarmo. Podporte žiakov a žiačky, aby predviedli svoje zručnosti v programovaní s microbitom a ukázali aké funkčné, prototypové riešenia dokážu vytvoriť.

Účel výzvy

Účelom je poskytnúť žiadateľom grant na zakúpenie sady micro:bitov a/alebo jeho príslušenstva. Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis vyčlenil na výzvu 30 000 eur.

Oblasti podpory

Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis vyhlasuje prostredníctvom Nadácie Pontis výzvu na predkladanie žiadostí zameraných na podporu vzdelávania.

Oprávnený žiadateľ

Oprávneným žiadateľom o získanie podpory môžu byť nasledovné subjekty:

Právnické osoby so sídlom na území SR (ako napr. občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy, registrované cirkvi a náboženské spoločnosti, školy a školské zariadenia – materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy, špeciálne školy, jazykové školy, základné umelecké školy, centrá voľného času; záujmové združenia právnických osôb, organizácie cestovného ruchu, a pod. okrem právnických osôb zriadených za účelom podnikania).

Oprávnenými žiadateľmi nie sú samosprávy (obce a VÚC) so sídlom na území SR, politické strany a hnutia, sociálni partneri, komerčné a obchodné združenia, neformálne a ad-hoc skupiny a fyzické osoby.

Časový harmonogram

  • 23. 5. 2023 Vyhlásenie výzvy
  • 20. 6. 2023 (do 17:00 h) Uzávierka prijímania žiadostí o poskytnutie finančnej podpory
  • 23. 5. – 15. 9. 2023 Oprávnené obdobie čerpania grantu
  • 30. 9. 2023 Termín na podanie záverečnej správy (obsahovej aj finančnej)

Postup podania žiadosti

  1. Registrujte sa na stránke www.darca.sk
    darca: Nadačný fond Slovak Telekom, program: ST_Microbity 2023
  2. Vyplňte projektový formulár na www.darca.sk a priložte povinné prílohy.

Celé znenie výzvy si môžete stiahnuť tu.

SME TU PRE VÁS!

V prípade otázok môžete vašu žiadosť konzultovať s programovou manažérkou Nadácie Pontis Radanou Deščíkovou v pracovných dňoch od 9:00 do 15:00 na čísle 0948 856 195 alebo napíšte email na radana.descikova@nadaciapontis.sk.