Čo sa nám podarilo v roku 2021? Pozrite si prehľad našich aktivít

Čo sa nám podarilo v roku 2021? Pozrite si prehľad našich aktivít

Rok 2021 bol jednoznačne jedným z najťažších rokov. Koronakríza obnažila viacero problémov našej spoločnosti, stupňovalo sa napätie a konfliktná atmosféra. Napriek zložitej situácii sme však ani my, rovnako ani naši partneri, nestratili chuť podieľať sa na zaujímavých projektoch, stále sa zlepšovať a posúvať vpred. Prinášame vám prehľad všetkého dobrého, na čom sme pracovali v minulom roku.

PROJEKT ONLINE TLMOČNÍK MÁ NOVÉHO VLASTNÍKA

Počas roka 2021 sme nastavovali odovzdanie projektu Online tlmočník novému subjektu – občianskemu združeniu Centrum bezbariérovej komunikácie (CBBK). Vďaka tejto zmene sa ľuďom so sluchovým postihnutím skvalitní technologická úroveň služby, keďže doteraz využívanú aplikáciu Skype postupne nahradí úplne nová aplikácia Deafcom SK. Tá bude mať užívateľsky prijateľnejšie rozhranie a nové funkcie, ktorých cieľom bude ešte viac nepočujúcim uľahčiť komunikáciu. Jednou z nich je možnosť spätného volania nepočujúcim klientom prostredníctvom virtuálnych čísel, ktoré im budú automaticky pridelené aplikáciou. Komunikácia prostredníctvom Online tlmočníka tak môže byť obojsmerná a počujúci človek môže nepočujúcemu zavolať na jeho virtuálne číslo prostredníctvom tlmočníka. Zároveň umožní rezerváciu na presný čas a v rovnakom čase bude možné uskutočniť viacero tlmočených hovorov.

CBBK navyše rozšíri svoje služby o komunikačnú debarierizáciu kontaktných miest a infoliniek pre rôzne inštitúcie. Príkladom je spolupráca s magistrátom hlavného mesta Bratislava.  V Bratislave je 20 kontaktných miest debarierizovaných pomocou online tlmočenia slovenského posunkového jazyka alebo prepisu hovorenej reči, ktorý pomôže ľuďom so sluchovým postihnutím neovládajúcim slovenský posunkový jazyk. Ide najmä o ľudí, ktorým sa sluch zhoršil alebo oň prišli počas života. O komunikáciu sa budú starať vyškolení odborníci, ktorí vyrastali v komunite nepočujúcich a poznajú ich spôsob vyjadrovania potrieb či emócií.

Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis bude naďalej pomáhať s financovaním služby, poskytovaním technologického vybavenia a know-how pre CBBK.

SPUSTILI SME 2. ROČNÍK PROJEKTU ENTER

V spolupráci so spoločnosťou Slovak Telekom a občianskymi združeniami SPy a Aj Ty v IT sme v roku 2020 odštartovali vzdelávací program ENTER, ktorý umožňuje školám využívať najnovšie inovácie vo vyučovaní informatiky. V pilotnom ročníku sme podporili až 243 základných a stredných škôl, ktorým sme prerozdelili sumu  229-tisíc eur. Ku koncu roka 2021 sme vyhlásili 2. ročník tejto grantovej výzvy a žiadosti sme prijímali do 31. decembra 2021. Momentálne prebieha kontrola žiadostí a hodnotiaci proces. Koncom januára vyhlásime výsledky grantovej výzvy.

OPÄŤ SME BOLI HLAVNÝM PARTNEROM PROGRAMU BUDÚCNOSŤ INAK

Vzdelávací program Budúcnosť INAK má za sebou už druhý rok fungovania. Napriek pandemickým obmedzeniam sa programu v roku 2021 podarilo zrealizovať:

 • 2 centrá s technickým vybavením, ktoré sú otvorené 4 dni v týždni
 • 2 vyškolení pracovníci s mládežou
 • 8 mentorov na odbornej praxi
 • 69 účastníkov a účastníčok:
  • 28 v prvom ročníku programu v Trnave
  • 16 v druhom ročníku programu v Trnave
  • 25 v prvom ročníku programu vo Zvolene

Do programu bolo doposiaľ zapojených:

 • 41 študentov pedagogických fakúlt a sociálnej práce na tréningoch inovatívnej práce s mládežou
 • 25 expertov z firiem, neziskovej i verejnej sféry na webinároch a návštevách

V tomto roku plánujeme program šíriť aj vďaka spolupráci s bratislavským magistrátom.

NAĎALEJ PODPORUJEME PROJEKTY V OBLASTI VZDELÁVANIA A SOCIÁLNYCH INOVÁCIÍ

Nezisková organizácia EDUMA, n.o. mohla vďaka podpore NF Telekom realizovať aktivity, ktoré podporujú súčasné a budúce Vnímavé školy pri prechode medzi dištančným a prezenčným vzdelávaním s ohľadom na podporu zraniteľných skupín žiakov. Organizácia sa v rámci projektu Storytellingom k podpore prechodu medzi dištančným a prezenčným vzdelávaním zamerala na využívanie storytellingu ako nástroja, ktorý eliminuje následky pandemických opatrení – oslabenie vzťahov a stratu motivácie. Okrem toho realizovala EDUMA online vzdelávanie a Festival vnímavosti 2021, zozbierala aj príklady dobrej praxe z používania storytellingu na hodinách a zúčastneným bol sprístupnený portál Online živá knižnica na 6 mesiacov. Organizácia okrem toho zmapovala potreby učiteľov, záujem o inovácie a využívanie storytellingových nástrojov, a tiež aktivity Vnímavých škôl a situáciu ašpirantov v programe Vnímavá škola.

Nezávislá analytická a výskumná organizácia Centrum vzdelávacích analýz (CVA) zrealizovala v rámci projektu Zber údajov o dopade pandémie COVID-19 na vzdelávanie reprezentatívny prieskum medzi učiteľkami a učiteľmi 2. stupňa základných škôl o priebehu a dopade dištančnej výučby počas druhej vlny pandémie. Podarilo sa  získať unikátne údaje o zapojení žiakov a žiačok do dištančnej výučby, dopadoch dištančnej výučby na vzdelávanie detí, či o dopadoch pandémie na duševné zdravie a pracovnú pohodu učiteliek a učiteľov. Organizácia zároveň zmapovala názory učiteliek a učiteľov na opatrenia a podporu počas pandémie, ako aj potrebnú podporu po návrate detí do škôl. Na základe získaných údajov vytvorili správu, ktorá obsahuje výsledky z prieskumu a odporúčania pre ďalšie obdobie.

Aj vďaka našej podpore vstúpil aplikačný set Corvus na sprístupnenie smartfónov nevidiacim do svojej 3. generácie. Počas roka 2021 sa nezisková organizácia Touch&Speech, n.o. sústredila na ďalšie zjednodušovanie ovládania smartfónov bez zrakovej kontroly, prepájanie nevidiacich používateľov navzájom, ako aj intenzívnejšie prepájanie nevidiacich s vidiacimi. Okrem toho sa zamerala aj na vylepšovanie existujúcich i tvorbu nových aplikácií a na skvalitňovanie používateľskej podpory. Podarilo sa im dosiahnuť, že súčasným používateľom Corvusu sa smartfóny ovládajú ešte efektívnejšie a ľahšie, mnohí ďalší prekonali svoj strach z neznámych technológií a dnes sa neboja využívať ich výhody. Navyše podporili vzájomnú svojpomoc nevidiacich a vidiacim umožnili poskytovanie lepšej asistencie.

Rok 2021 sa od predošlého roka veľmi nelíšil. Bol rovnako náročný nielen pre nás, ale aj pre naše partnerské organizácie, ktoré od začiatku pandémie musia neustále prispôsobovať svoje aktivity novým opatreniam, adaptovať sa na novú situáciu či hľadať kreatívne riešenia, ako zvládnuť pandémiu. Sme vďační, že sme to spolu zvládli a veríme, že v roku 2022 budeme môcť spoločne s našimi partnermi napĺňať naše ciele a prispieť tak k pozitívnym zmenám na Slovensku.