Vyhlasujeme grantovú výzvu Zrelí na dobu digitálnu. Podporí vzťah seniorov k digitálnym technológiám

Vyhlasujeme grantovú výzvu Zrelí na dobu digitálnu. Podporí vzťah seniorov k digitálnym technológiám

Aj pre ľudí v staršom veku sú digitálne technológie dôležitým zdrojom informácií, spájajú ich s celým svetom, vytvárajú podmienky pre efektívnu komunikáciu s rodinou či priateľmi, a taktiež môžu slúžiť ako skvelý prostriedok na precvičovanie si pamäte a iných kognitívnych schopností. Moderné technológie, svet sociálnych sietí a internetu však so sebou prinášajú aj mnohé výzvy (nielen) pre staršie generácie. Medzi ne patrí aj strach z digitálnych technológií, všadeprítomné konšpirácie a hoaxy, online podvody či uzatváranie sa do sociálnych bublín. Preto sme sa rozhodli vyhlásiť grantovú výzvu na podporu takých zručností a aktivít, ktoré pomôžu ľuďom v staršom veku využívať digitálne technológie bezpečne, plnohodnotne, podporia aktívny život seniorov a ich zapájanie sa do diania okolo seba a ktoré budú prepájať všetky generácie.

Cieľ grantového programu

Cieľom grantového programu Zrelí na dobu digitálnu je podporiť také organizácie a ich aktivity, ktoré zlepšia vzťah starších ľudí (65+) k digitálnym technológiám, podporia rozvoj ich digitálnych zručností, kritické myslenie s dôrazom na prepájanie generácií a aktívne zapájanie seniorov.

Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis vyčlenil na podporu digitálnych zručností seniorov 50 000 eur.

Kto môže žiadať o grant?

Oprávnenými žiadateľmi sú občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie, obce a mestá, záujmové združenia právnických osôb, rozpočtové a príspevkové organizácie a iné právnické osoby, ktorých predmetom činnosti  je jedna alebo viac činností, ktoré  napĺňajú  verejnoprospešný účel alebo ak budú právnymi nástupcami vyššie uvedených právnických osôb na základe zmeny právnych predpisov.

Hodnotiace kritériá
 1. Projekt je obsahovo zrozumiteľný, má kvalitne vypracované ciele a očakávané výsledky projektu. (0 – 10b)
 2. Projekt má detailne a konkrétne spracovaný plán a harmonogram aktivít, ktoré podporujú rozvoj digitálnych zručností seniorov, odolnosť voči dezinformáciám a kladú dôraz na kritické myslenie a plnohodnotné využívanie digitálnych technológií. (0 – 10b)
 3. Projekt inovatívnym a kreatívnym spôsobom zapája cieľové skupiny, podporuje inklúziu v spoločnosti a medzigeneračný dialóg, seniori vystupujú v projekte aktívne (nie sú len pasívnymi príjemcami pomoci). (0 – 10b)
 4. Projekt má jasne definované merateľné ukazovatele a očakávaný dopad projektu. (0 – 5b)
 5. Rozpočet je naplánovaný primerane a efektívne. (0 – 5b)
 6. Projekt sa vo svojich aktivitách snaží neplytvať prírodnými zdrojmi a myslí na ochranu životného prostredia. (0 – 2b)

Nemáte veľa skúseností s písaním projektov? Pozrite si naše video a návod Ako na úspešný projekt.

Podmienky grantu

O aký grant môžete žiadať?
 • Minimálna výška grantu je 1000 eur, maximálna suma grantu je 5000 eur.
 • V systéme Darca uveďte žiadanú sumu najviac 5000 eur, nie viac.

Pozor: Grant bude vyplatený v dvoch splátkach: 70 % sumy po podpísaní zmluvy o finančnom príspevku a 30 % sumy po doručení záverečnej správy o využití grantu.

Na čo môžete využiť grant?

Grant je možné žiadať  na také položky, ktoré priamo súvisia s projektom a realizáciou aktivít, sú efektívne, hospodárne a časovo a vecne nadväzujú na realizáciu aktivít projektu.

Grant nie je možné žiadať na rekonštrukčné práce a vybavenie organizácie dlhodobým nehmotným majetkom, ktorý nesúvisí priamo s realizáciou aktivít projektu. Ďalej grant nie je možné uplatniť na amortizáciu, štipendiá a vzdelávacie kurzy pre zamestnancov, účasť na školeniach a konferenciách, kúpu alkoholických nápojov a cigariet a na ďalšie položky, ktoré nesúvisia s projektom a jeho aktivitami či nie je možné ich riadne zdokladovanie.

Ako máte postupovať pri zasielaní projektov?

Najneskôr do 31. decembra 2021 (do 23:55) je potrebné:

 • registrovať sa na stránke darca.sk (darca: Nadačný fond Slovak Telekom, program: ST Zrelí na dobu digitálnu 2021);
 • vyplniť projektový formulár na stránke darca.sk;
 • formuláre sa posielajú len elektronicky na uvedenej stránke;
 • povinné prílohy výpis z účtu a kópiu štatútu, zriaďovacej listiny alebo stanov organizácie vrátane všetkých zmien (dodatkov) bude potrebné priložiť až po schválení projektu hodnotiacou komisiou, k čomu vás vyzveme písomne v darca.sk.

Termíny, ktoré je dobré si pamätať:

31. december 2021 (do 23:55): uzávierka prijímania žiadostí o grant                                             

január 2022: zverejnenie výsledkov

február 2022 – september 2022: realizácia projektov

15. október 2022: zaslanie záverečnej správy s vyúčtovaním

Aké sú podmienky grantovej výzvy?

Ak žiadateľ uspeje, je potrebné, aby po skončení realizácie projektu:

 • zaslal vyúčtovanie grantu – to znamená úplné a správne doklady potvrdzujúce náležité čerpanie grantu (podľa pokynov, ktoré nájdete tu: https://www.nadaciapontis.sk/nadacne-fondy/ alebo vo vašom profile na darca.sk v časti Informácie o programe) najneskôr do 15. októbra 2022 ako prílohu k elektronickej záverečnej správe cez darca.sk v časti Prílohy alebo poštou na adresu Nadácie Pontis (Zelinárska 2, 821 08 Bratislava).

Položky, ktoré uvediete v rozpočte budú musieť byť riadne vyúčtované a zdokladované. Pre vedenie účtovníctva platí zákon o účtovníctve č. 431/2002 Zb. v zmysle platných noviel k tomuto zákonu vydaných Národnou radou Slovenskej republiky. Je dôležité podľa tohto zákona postupovať pri účtovaní a vyúčtovaní projektu. Podľa typu nákladu môže byť potrebné dodržať aj iné platné zákony, napr. §50 zákona o dani z príjmov (pravidlá pre podiel dane, tzv. 2%), Autorský zákon, Zákonník práce. Položky v rozpočte, ktoré nebudú správne a riadne vyúčtované, budú musieť byť vrátené Nadácii Pontis v sume nesprávne vyúčtovaných rozpočtových položiek.

 • elektronicky podal záverečnú správu cez darca.sk najneskôr do 15. októbra 2022;
 • súčasťou záverečnej správy bude 5 fotografií z realizácie a/alebo video.
Kto bude projekty hodnotiť?

Projekty, ktoré budú spĺňať všetky uvedené podmienky výzvy a budú zaslané v stanovenom termíne, vyhodnotí nezávislá hodnotiaca komisia.

Kedy sa dozviete výsledky?

Výsledky hodnotenia budú zverejnené v priebehu januára 2022. Následne budú úspešní žiadatelia kontaktovaní z Nadácie Pontis ohľadom podpísania zmluvy o poskytnutí grantu.

Sme tu pre vás!

V prípade otázok môžete vašu žiadosť konzultovať s programovým manažérom Nadácie Pontis Matejom Palackom v pracovných dňoch od 9:00 do 17:00 na čísle 0918 580 097 alebo napíšte email na ziadosti@nadaciapontis.sk – ako predmet emailu je potrebné uviesť heslo: ST Zrelí na dobu digitálnu 2021.