Správa o činnosti

Správa o činnosti

Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis v roku 2023 pokračoval v realizácii vzdelávacieho programu ENTER, ktorý umožňuje školám využívať najnovšie inovácie vo vyučovaní informatiky. Prostredníctvom grantu bolo podporených 151 škôl, ktoré zakúpili stovky vzdelávacích sád micro:bitov. ENTER workshopov a microtour sa zúčastnilo 4715 žiakov, žiačok a učiteľov z celého Slovenska.

Prebehol tretí ročník výzvy na podporu digitálnych zručností seniorov Zrelí na dobu digitálnu. Cieľom grantového programu bolo podporiť také organizácie a ich aktivity, ktoré zlepšia vzťah starších ľudí (65+) k digitálnym technológiám a podporia rozvoj ich digitálnych zručností.

Pokračovalo systematické financovanie organizácií, s ktorými sú nadviazané dlhodobé partnerstvá. Vyhlásené boli aj dve zamestnanecké výzvy, v ktorých hodnotiace komisie vybrali takmer 40 organizácií, škôl, športových klubov ale aj samospráv, miest a obcí.

V rámci aktivít Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis sme v roku 2023 prijali prostriedky vo výške 1 134 711,29 €. Prijaté finančné prostriedky pochádzali zo zdrojov spoločnosti Slovak Telekom – formou asignácie dane z príjmu právnickej osoby (935 711,29 €) a z daru spoločnosti Slovak Telekom (199 000 €).

 

Celkovo sme finančné prostriedky z asignácie prerozdelili na granty s verejnoprospešným účelom v sume 771 471,52 € – tie predstavovali 90 % objemu použitých finančných prostriedkov. 10 % prostriedkov z asignácie 2022/23, v sume 82 947,09 € bolo použitých na správu fondu (mzdy, komunikácia). V roku 2023 sme nepoužili finančné prostriedky na propagáciu grantových programov.

Prečítajte si kompletnú záverečnú správu fondu.

Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis v roku 2022 pokračoval v realizácii vzdelávacieho programu ENTER, ktorý umožňuje školám využívať najnovšie inovácie vo vyučovaní informatiky. Prebehol aj druhý ročník výzvy na podporu digitálnych zručností seniorov Zrelí na dobu digitálnu. V reakcii na situáciu na Ukrajine sme zrealizovali grantovú výzvu Pomoc Ukrajine 2022 na podporu iniciatív, s ktorými spolupracovali alebo ich odporučili zamestnanci. Zároveň pokračovala systematická podpora projektov a organizácií, s ktorými sú nadviazané dlhodobé partnerstvá.

V rámci aktivít Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis sme v roku 2022 prijali prostriedky vo výške 1 029 470,94 €. Prijaté finančné prostriedky pochádzali zo zdrojov spoločnosti Slovak Telekom – formou asignácie dane z príjmu právnickej osoby (829 470,94 €) a z daru spoločnosti Slovak Telekom (200 000 €).

 

Celkovo sme finančné prostriedky z asignácie prerozdelili na granty s verejnoprospešným účelom v sume 779 364,22 € – tie predstavovali 90 % objemu použitých finančných prostriedkov. 10 % z celkovej prerozdelenej sumy nadačného fondu v sume 85 981,07 € bolo použitých na správu fondu (mzdy, komunikácia). V roku 2022 sme nepoužili finančné prostriedky na propagáciu grantových programov.

Prečítajte si kompletnú záverečnú správu fondu

Zoznam podporených projektov 

Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis v roku 2021 pokračoval v realizácii vzdelávacieho programu ENTER, ktorý umožňuje školám využívať najnovšie inovácie vo vyučovaní informatiky. V rámci grantovej výzvy Dištančné vzdelávanie pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia boli zlepšené podmienky pri vzdelávaní pre deti z chudobnejších rodín. Odštartoval pilotný ročník podpory vzdelávania seniorov v oblasti digitálnych zručností. Zároveň pokračovala systematická podpora projektov a organizácií, s ktorými sú nadviazané dlhodobé partnerstvá.

V rámci aktivít Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis sme v roku 2021 prijali prostriedky vo výške 1 080 810,71 €. Prijaté finančné prostriedky pochádzali zo zdrojov spoločnosti Slovak Telekom – formou asignácie dane z príjmu právnickej osoby (859 810,71 €) a z daru spoločnosti Slovak Telekom (221 000 €).

Celkovo sme finančné prostriedky z asignácie z rokov 2020 a 2021, prerozdelili na granty s verejnoprospešným účelom v sume 668 919,36 € – tie predstavovali 89 % objemu použitých finančných prostriedkov. 11 % z celkovej prerozdelenej sumy asignácie nadačného fondu v sume  80 718 € bolo použitých na správu fondu (mzdy, komunikácia). V roku 2021 sme nepoužili finančné prostriedky na komunikáciu a propagáciu grantových programov. 

Fond počas roka 2021 odovzdal projekt Online tlmočník novému subjektu – občianskemu združeniu Centrum bezbariérovej komunikácie (CBBK). Vďaka tejto zmene sa ľuďom so sluchovým postihnutím skvalitní technologická úroveň služby, keďže doteraz využívanú aplikáciu Skype postupne nahradí úplne nová aplikácia Deafcom SK. Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis bude naďalej pomáhať s financovaním služby, poskytovaním technologického vybavenia a know-how pre CBBK. Nadačný fond Telekom pokračoval aj s vzdelávacím programom ENTER, ktorý umožňuje školám využívať najnovšie inovácie vo vyučovaní informatiky. V pilotnom ročníku podporil až 243 základných a stredných škôl, ktorým prerozdelil sumu 229-tisíc eur. Ku koncu roka 2021 fond vyhlásili 2. ročník tejto grantovej výzvy a žiadosti prijímal do 31. decembra 2021.

V rámci fondu sme aj naďalej podporovali projekty v oblasti vzdelávania a sociálnych inovácií, napr. program Budúcnosť INAK. Nezisková organizácia EDUMA, n.o. mohla vďaka podpore NF Telekom realizovať aktivity, ktoré podporujú súčasné a budúce Vnímavé školy pri prechode medzi dištančným a prezenčným vzdelávaním s ohľadom na podporu zraniteľných skupín žiakov. Aj vďaka podpore NF Telekom vstúpil aplikačný set Corvus na sprístupnenie smartfónov nevidiacim do svojej 3. generácie. Počas roka 2021 sa nezisková organizácia Touch&Speech, n.o. sústredila na ďalšie zjednodušovanie ovládania smartfónov bez zrakovej kontroly, prepájanie nevidiacich používateľov navzájom, ako aj intenzívnejšie prepájanie nevidiacich s vidiacimi. Okrem toho sa zamerala aj na vylepšovanie existujúcich i tvorbu nových aplikácií a na skvalitňovanie používateľskej podpory. Podarilo sa im dosiahnuť, že súčasným používateľom Corvusu sa smartfóny ovládajú ešte efektívnejšie a ľahšie, mnohí ďalší prekonali svoj strach z neznámych technológií a dnes sa neboja využívať ich výhody. Navyše podporili vzájomnú svojpomoc nevidiacich a vidiacim umožnili poskytovanie lepšej asistencie.

Detailný prehľad podporených projektov Nadačného fondu Telekomu v roku 2021 si môžete pozrieť tu.

Rok 2020 priniesol množstvo neočakávaných výziev, ktoré sa odzrkadlili aj na aktivitách Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis. Napriek zložitej situácii sme však ani my a rovnako ani naši partneri nestratili chuť podieľať sa na zaujímavých projektoch, stále sa zlepšovať a posúvať vpred. Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis v roku 2020 pokračoval v programoch zameraných na rozvoj digitálnych zručností v oblasti vzdelávania so špecifickým dôrazom na zraniteľné skupiny obyvateľstva. V spolupráci s partnermi sa podaril spustiť vlajkový program ENTER. Zároveň sme pokračovali v podpore riešení, ktoré prinášajú pozitívne zmeny v oblasti boja proti korupcii, zvyšovania transparentnosti, či tvorenia inkluzívnej spoločnosti.

V rámci aktivít Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis sme v roku 2020 prerozdelili 612 971,78 €. Všetky prerozdelené finančné prostriedky pochádzali zo zdrojov spoločnosti Telekom, a. s. – formou daru alebo formou asignácie 2 % dane z príjmu právnickej osoby. Samostatnú položku tvoril poplatok Telekomu za správu fondu vo výške 34 468,33 eur.

Program ENTER

V spolupráci so spoločnosťou Slovak Telekom a občianskymi združeniami SPy a Aj Ty v IT sme odštartovali vzdelávací program ENTER, ktorý umožňuje školám využívať najnovšie inovácie vo vyučovaní informatiky. Program školám poskytuje materiálnu pomoc, zabezpečuje praktické návody a učebné materiály pre žiakov i rodičov a učiteľom dáva možnosť získať potrebné zručnosti a skúsenosti.

Cez grantový program ST Digitálna generácia sme v pilotnom ročníku podporili až 243 základných a stredných škôl, ktorým sme prerozdelili sumu 229-tisíc eur. Cieľom grantového programu bolo sprístupniť žiakom a žiačkam druhého stupňa základných škôl a žiakom a žiačkam stredných škôl hravou, zaujímavou a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníctvom micro:bitov. Tieto pomôcky na výučbu programovania pritom môžu byť využité nielen na hodinách informatiky, ale aj na všetkých ostatných predmetoch, pretože ich použitie je veľmi praktické a variabilné.

Budúcnosť INAK

Vzdelávací program Budúcnosť INAK má za sebou prvý rok s prvými 20 účastníkmi. Činnosť klubu síce taktiež ovplyvnila pandémia a nemohol byť naplno využívaný, no napriek tomu sa podarilo veľmi veľa dobrých vecí:

  • vytvoril sa kvalitný vzdelávací obsah a vyše 140 vzdelávacích aktivít na digitálne, podnikateľské a mäkké zručnosti,
  • zorganizovali sa pravidelné vzdelávacie stretnutia online či offline 2-krát týždenne pre 2 skupiny,
  • uskutočnili sa 3 návštevy a 2 výlety so zapojením zaujímavých hostí do online programu. Pozvanie prijali napríklad Michal Meško z Martinusu, spisovateľ Daniel Hevier, astrobiologička Michaela Musilová, zástupcovia sociálneho podniku AfB či spoločnosti Matsuko,
  • do projektu bolo zapojených 5 mentorov, vyškolených 16 študentov univerzít, ktorí podporili v ťažkej dobe počas distančnej výučby aj samotnú školu a žiakov,
  • v septembri pribudlo do klubu ďalších 30 detí do prvého ročníka programu.

Online tlmočník

Pandémia nového koronavírusu nás prekvapila, ale zároveň nám pripomenula, aké je online tlmočenie nesmierne dôležité. V marci 2020 sme preto na mesiac a pol zaviedli nonstop službu, aby mali nepočujúci možnosť v prípade potreby bez problémov zavolať lekárovi, prípadne vybaviť iné urgentné záležitosti spojené s novou situáciou. Taktiež sme sa snažili nepočujúcim dať čo najviac dôležitých informácií ohľadom koronavírusu pomocou videí, ktoré sme zverejňovali na webe projektu Online tlmočník, a tiež Nadačného fondu Telekom. V dôsledku pandémie v roku 2020 výrazne vzrástol počet hovorov. Celkovo bolo počas roka uskutočnených 5038 hovorov a v projekte máme ku 31.12.2020 zaregistrovaných 420 klientov. Bezplatné tlmočenie je zabezpečované 6 online tlmočníčkami a tlmočníkmi, ktorí sú k dispozícií každý pracovný deň od 8:00 do 18:00.

Priama podpora

V priamej podpore podporil Nadačný fond Slovak Telekom pri Nadácii Pontis spolu 17 projektov v celkovej sume 211 968,33 €. V rámci projektu Bezpečnejšie prostredie pre žiakov a študentov mohla organizácia Od emócií k poznaniu, n.o. vďaka podpore NF Telekom realizovať zážitkové vzdelávanie učiteľov, ktoré prispelo k prevencii a k väčšej vnímavosti šikany a kyberšikany na školách. Organizácia vytvorila 8 inovatívnych storytellingových nástrojov v oblasti práce so šikanou a kyberšikanou – 6 videí s výpoveďami ľudí, ktorých sa šikana nejakým spôsobom dotkla, e-book Nebyť na šikanu sám, ktorý obsahuje spolu 10 príbehov z rôznych uhlov pohľadu a aj spoločenskú vzdelávaciu hru. K inovatívnym nástrojom pridala  metodiky, ktoré ponúkajú rôzne možnosti ich využitia s rôznymi cieľovými skupinami. Organizácia tiež realizovala 3 interaktívne 1,5-hodinové webináre na rovnakú tému a do Online živej knižnice pribudlo 5 záznamov webinárov.

Len vynikajúci učitelia vytvárajú vynikajúce školy. Ďalšia podporená organizácia CEEV Živica s projektom Komenského inštitút mohla aj vďaka našej podpore naďalej vytvárať inšpiratívny priestor pre rozvoj pedagogických lídrov. Inštitút každoročne poskytuje 20 pedagógom z celého Slovenska špičkové ročné vzdelávanie a podporu na dosiahnutie zmien v školských komunitách. Okrem toho spolupracuje s 80 pedagógmi v Alumni programe. Cieľom celého projektu je sieťovať pedagógov a podporovať ich vzájomné učenie sa, rozvíjať potenciál absolventov inštitútu, ktorí sú influencermi zmien v školstve a inšpirovať či motivovať učiteľov na celom Slovensku k ďalšiemu vzdelávaniu.

Papier ako každý iný, možno trošku skrkvanejší, no len veľmi nekonkrétne sa odlišujúci od ostatných s inou nominálnou hodnotou či inej meny. Tak často vnímajú bankovku vo svojich rukách nevidiaci, ktorým neostáva nič iné, len sa spoľahnúť na čestnosť ostatných ľudí, aby im povedali správnu hodnotu. Tak to bolo doteraz, no aj vďaka projektu Corvus a novej aplikácii na rozpoznávanie bankoviek od organizácie Touch&Speech n.o. to už platiť nemusí. K tomu vyvinula organizácia ďalšie 3 nové aplikácie a 45 vylepšení ovládania už existujúceho aplikačného setu Corvus, ktorý slúži na sprístupnenie dotykových smartfónov nevidiacim. A aby sa hladkého displeja prestali obávať aj zarytí vyznávači klasických tlačidiel, vytvorili v Touch&Speech jednoduchú pomôcku, ktorá hladké premení na hmatateľné.

Detailný prehľad podporených projektov Nadačného fondu Telekomu v roku 2020 si môžete pozrieť tu.

Databáza udelených grantov a darov v open data formáte je tu.

Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis začal v roku 2019 podporovať rozvoj digitálnych zručností v oblasti vzdelávania a využitím užitočných technológií podporovať inklúziu a diverzitu v spoločnosti. Na základe aktivít fondu na poli prinášania pozitívnych zmien pre nepočujúcu komunitu si Slovak Telekom v roku 2019 odniesol cenu Via Bona Slovakia 2018 v kategórii Dobrý partner komunity.

Súčasťou aktivít fondu boli aj grantové programy zamerané na komunitu nepočujúcich, cieľom ktorých bolo podporiť verejnoprospešné projekty, ktoré povedú k zvýšeniu kvality života ľudí so sluchovým postihnutím. V roku 2019 sme sa prostredníctvom zamestnaneckých grantových programov snažili motivovať zamestnancov spoločnosti Telekom angažovať sa v prospech komunity a ochrany pamiatok.

V rámci aktivít Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis sme v roku 2019 prerozdelili 715 686,92 eur. Všetky prerozdelené finančné prostriedky pochádzali zo zdrojov spoločnosti Telekom, a. s. – formou daru alebo formou asignácie 2 % dane z príjmu právnickej osoby. Samostatnú položku tvoril poplatok Telekomu za správu fondu vo výške 77 876,15 eur. Celkovo sme finančné prostriedky prerozdelili na granty s verejnoprospešným účelom – tie predstavovali 90 % objemu použitých finančných prostriedkov. 10 % z celkového rozpočtu nadačného fondu bolo použitých na správu fondu (mzdy, komunikácia, propagácia programov). V roku 2019 bolo použitých na komunikáciu a propagáciu grantových programov 196,83 Eur.

 

Budúcnosť INAK

V roku 2019 si Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis nechal vypracovať prieskum digitálnej gramotnosti detí na Slovensku. Prieskum, ktorý realizovala agentúra Focus, porovnával na vzorke takmer 1000 respondentov digitálnu gramotnosť detí aj zo sociálne slabých prostredí. Napriek tomu, že rozdiely v digitálnych zručnostiach detí vidno už na úrovni celej populácie Slovenska, u detí z chudobných domácností je situácia výrazne horšia. Deti z tejto skupiny majú problém už s jednoduchšími činnosťami. Tvorivé alebo technicky náročnejšie úlohy nezvládajú viac ako dve tretiny z nich. Podľa odhadov Európskej komisie bude v budúcnosti až 9 z 10 pracovných miest vyžadovať digitálne zručnosti. Keďže je pre nás prirodzené pozerať sa do budúcnosti a hľadať efektívne a inovatívne riešenia, stali sme sa hlavným partnerom mimoškolského vzdelávacieho programu Budúcnosť INAK. Program Nadácie Pontis prichádza do regiónov a komunít a svoje brány otvára žiakom a žiačkam vo veku 11 až 15 rokov, z rôznych prostredí, aby mohli zažiť svet nepoznaných inovácií a technológií a získať tie správne zručnosti a schopnosti, ktoré ich pripravia na lepšiu budúcnosť. Pilotné centrum, ktoré privítalo prvých 25 mladých účastníkov sa otvorilo v novembri 2019 v Trnave.

Grantový program Digitálne technológie pre dobro 2019

V roku 2019 sme sa rozhodli podporiť inovatívne projekty, ktoré sa prostredníctvom digitálnych technológií snažia rúcať bariéry v živote ľudí so zdravotným znevýhodnením. V grantovej výzve bolo piatim projektom prerozdelených 30 000 eur. Tie zlepšujú kvalitu života, vytvárajú nové príležitosti sebarealizácie ľudí so zdravotným znevýhodnením, pomáhajú im v bežných každodenných situáciách a sprístupňujú možnosti trávenia ich voľného času.

Bezplatné kurzy posunkového jazyka

Prostredníctvom bezplatných kurzov slovenského posunkového jazyka otvárame možnosti lepšej komunikácie. V roku 2019 sa kurzy konali v Centre včasnej intervencie Žilina, v Centre špeciálnopedagogického poradenstva pri spojenej škole internátnej v Trenčíne i vo Veľkých Kostoľanoch. Kurzov sa zúčastnili poradcovia včasnej intervencie, ale aj rodinní príslušníci, priatelia, pedagógovia a vychovávatelia detí so sluchových postihnutím z celého Slovenska. Vďaka našej podpore mohlo kurz slovenského posunkového jazyka absolvovať aj 8 poradkýň Dobrej linky, ktorú prevádzkuje organizácia IPčko. V roku 2019 bol podporený aj kurz slovenského posunkového jazyka, špeciálne vytvorený na mieru pre hercov VŠMU, ktorý zorganizovalo OZ Myslím – centrum kultúry Nepočujúcich.

Projekt Online tlmočník

Na Slovensku žije viac ako 11-tisíc ľudí, ktorí používajú posunkový jazyk ako svoj primárny komunikačný prostriedok. Často sa dostávajú do situácií, v ktorých sa nevedia dohovoriť so svojím okolím. Práve v takýchto chvíľach im aj v roku 2019 pomáhal projekt Online tlmočník, ktorý bol spustený v septembri 2015. V roku 2019 bolo uskutočnených celkovo 3132 hovorov. Celkovo máme v projekte registrovaných 343 klientov. Bezplatné tlmočenie je zabezpečované 6 online tlmočníčkami a tlmočníkmi, ktorí sú k dispozícií každý pracovný deň od 8:00 do 18:00.

Grantový program Hľadáme ďalší zmysel pre nepočujúcich

V grantovej výzve bolo prerozdelených 30 000 eur medzi 12 verejnoprospešných projektov, ktoré vedú k zvýšeniu kvality života ľudí so sluchovým postihnutím. Aj vďaka našej podpore mohla internetová linka dôvery pre mladých ľudí IPčko.sk spustiť pilotnú verziu videoporadenstva v slovenskom posunkovom jazyku pre nepočujúcich. Žiaci so sluchovým postihnutím na Spojenej škole internátnej Hrdličkova v Bratislave vytvorili prvú brožúrku o vzniku Celoštátnych športových hier pre žiakov so sluchovým postihnutím na Slovensku pod vedením skúsenej nepočujúcej redaktorky, ktorá pracovala pre časopis INFONEP.

Grantový program Pomáhame komunite

V zamestnaneckom grantovom programe Pomáhame komunite 2019 sa prerozdelila suma 30 000 eur pre 31 organizácií. Zamestnanecký grantový program takto motivuje svojich zamestnancov k zapojeniu sa vo svojom okolí. Medzi podporenými boli projekty, ktoré vytvárajú deťom podmienky na šport alebo vzdelávanie, organizácie venujúce sa práci so seniormi, projekty, ktoré oživujú spomienky na históriu, ale napríklad aj folklórna skupina.

Grantový program Lepšie školy

V zamestnaneckej grantovej výzve Lepšie školy 2019 bolo vybraných 22 projektov do ktorých sa prerozdelil grant vo výške 28 205,90 eur. Cieľom výzvy bolo zlepšiť a zefektívniť výučbu na materských a základných školách prostredníctvom rozvoja vzťahov a komunikácie medzi učiteľmi, žiakmi a rodičmi. Snažili sme sa podporiť rôzne vzdelávacie metódy, ktoré podporia zručnosti dôležité v 21. storočí. Všetky projekty odporúčali výlučne zamestnanci firmy Slovak Telekom.

Grantový program ST Pomáhame pamiatkam

V zamestnaneckom grantovom programe Pomáhame pamiatkam 2019 bolo podporených 15 projektov celkovou sumou 30 000 eur. Všetky vybrané projekt odporučil niektorý zo zamestnancov spoločnosti Slovak Telekom. Vďaka iniciatíve zamestnancov spoločnosti Slovak Telekom sa tak podarilo zveľadiť rôzne kultúrne pamiatky či pamätihodnosti, ako napríklad revitalizácia kartuziánskeho kláštora, nachádzajúceho sa v srdci Národného parku Slovenský raj. Vďaka spojeniu síl dobrovoľníkov i podporovateľov Kapušianskeho hradu sa mohlo pokračovať aj v obnovení a konzervácii obľúbenej hradnej zrúcaniny s vyhliadkovou vežou.

Priama podpora

V priamej podpore podporil Nadačný fond Slovak Telekom pri Nadácii Pontis spolu 50 projektov v celkovej sume 405 865,38 € eur. Medzi vybrané a úspešné projekty patrí projekt Učiteľ Slovenska, ktorý realizovalo občianske združenie CEEV Živica. Podarilo sa zrealizovať galavečer a oceniť inšpiratívnych učiteľov a učiteľky Slovenska. Ďalšou podporenou organizáciou je Stopka, ktorá vyvíja aplikáciu Corvus. Vďaka unikátnemu slovenskému softwaru dokážu ľudia so zrakovým postihnutím telefonovať či SMSkovať zo smartfónu, a nielen to. Softvér zároveň slúži na uľahčovanie sebaobsluhy, priestorovej orientácie, ba dokonca zvyšuje ich bezpečnosť. Podporili sme aj organizáciu SPY. V rámci ich projektu Učíme s hardvérom boli zrealizované školenia pre učiteľov a žiakov v Bratislave so zariadením BBC micro:bit a podarilo sa im rozšíriť sady BBC micro:bit na ďalších 16 škôl po celom Slovensku. Scitlivovať spoločnosť smerom k zraniteľným skupinám využitím moderných technológií sa podarilo vďaka projektu organizácie Eduma „Virtuálna realita ako nástroj na formovanie postojov k zraniteľným skupinám“. Virtuálnu realitu v roku 2019 overovali v rámci 31 rôznych aktivít – v 3 firmách, na 7 školách (základné, stredné, univerzita) a 7 veľkých podujatiach.

Detailný prehľad podporených projektov Nadačného fondu Telekomu v roku 2019 si môžete pozrieť tu.

Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis sa v roku 2018 prioritne zameriaval na komunitu nepočujúcich. Okrem snahy prispieť k vytvoreniu vhodných podmienok pre život ľudí s poruchou sluchu, sme sa podieľali na tvorbe analýzy  o dôležitosti včasnej intervencie pre rodiny s nepočujúcim dieťaťom. Súčasťou aktivít fondu boli aj grantové programy, v ktorých sa angažovali samotní zamestnanci Telekomu v prospech komunity a ochrany pamiatok.

Celkovo sme prerozdelili 750 899,60 eur. Všetky prerozdelené finančné prostriedky pochádzali zo zdrojov spoločnosti Slovak Telekom, a. s. – formou daru alebo formou asignácie 2 % dane z príjmu právnickej osoby. 90 % objemu použitých financií bolo použitých na granty s verejnoprospešným účelom a 10 % z celkového rozpočtu bolo použitých na správu fondu (mzdy, komunikácia, propagácia programov).

Podpora komunity nepočujúcich

Podporiť deti s poruchou sluchu sa štátu oplatí

V roku 2018 sme sa rozhodli, že namiesto individuálnej pomoci rodinám v rámci programu Mobilný pedagóg (2012 – 2017) rozbehneme širšiu kampaň s cieľom zaistiť vyššiu štátnu podporu pre terénnu včasnú intervenciu. Výsledkom bola štúdia, na ktorej sa spolupodieľali analytici z rôznych rezortov a ktorej cieľom bolo dokázať okrem iného aj veľký finančný benefit pre spoločnosť.

 

Projekt Online tlmočník

Na Slovensku žije viac ako 11-tisíc ľudí, ktorí používajú posunkový jazyk ako svoj primárny komunikačný prostriedok. Často sa dostávajú do situácií, v ktorých sa nevedia dohovoriť so svojím okolím. Práve v takýchto chvíľach im aj v roku 2018 pomáhal projekt Online tlmočník, ktorý funguje už 3 roky. V roku 2018 bolo uskutočnených celkovo 2 244 hovorov a počet nových registrácií klientov stúpol o 42. Celkovo máme v projekte registrovaných 318 klientov.

Vydali sme ďalšiu knihu „Máme dieťa s poruchou sluchu 1“

V roku 2018 vyšla vďaka Nadácii Telekom aj ďalšia časť knihy „Máme dieťa s poruchou sluchu“. Kniha je podrobným sprievodcom naprieč svetom nepočujúcich detí, a to najmä v citlivom období raného veku.

V rámci ostatného financovania komunity nepočujúcich sme prerozdelili sumu 14 000 eur a podporili 4 organizácie, ktoré sa venujú rodinám s deťmi s poruchou sluchu. V roku 2018 sa pomocou Nadačného fondu Telekomu uskutočnili v 4 mestách bezplatné kurzy základov posunkového jazyka. V grantovej výzve „Hľadáme ďalší zmysel pre nepočujúcich“ bolo prerozdelených 20 000 eur medzi 7 projektov, ktoré vďaka technológiám pomáhajú búrať prekážky pre nepočujúcich.

Zamestnanecké grantové programy Pomáhame komunite a Pomáhame pamiatkam

Grantový program ST Lepšie školy 2018

V zamestnaneckej grantovej výzve Lepšie školy 2018 bolo vybraných 32 projektov, ktorým sme prerozdelili grant vo výške 30 000 eur. Cieľom bolo podporiť aktívnych učiteľov základných a materských škôl, ako aj zaujímavé projekty, ktoré skvalitnia vyučovací proces, nabádajú ku kritickému mysleniu či podporujú nenásilnú komunikáciu u žiakov.

 

 

Grantový program ST Pomáhame komunite 2018

V zamestnaneckom grantovom programe Pomáhame komunite 2018 sa prerozdelila suma 30 000 eur pre 35 organizácii. Vďaka iniciatíve zamestnancov sa podarilo opäť zrealizovať množstvo zaujímavých aktivít, zveľadiť kultúrne pamiatky, či prispieť k zlepšeniu kvality života ľudí v ťažkých životných situáciách.

Grantový program ST Pomáhame pamiatkam 2018

V zamestnaneckom grantovom programe Pomáhame pamiatkam 2018 bolo podporených 21 projektov celkovou sumou 35 000 eur. Zamestnanci Slovak Telekomu odporučili 21 projektov zameraných na obnovu a záchranu pamiatok a kultúrneho dedičstva na Slovensku.

Priama podpora

ST Priama podpora 2018

V priamej podpore podporil NF Slovak Telekom spolu 44 projektov v celkovej sume 478 844, 76 eur. Medzi vybrané projekty patrí občianske združenie Orlík (10 000 eur), ktorého projekt sa sústredil na technické vybavenie detského audiocentra, čo uľahčuje audiometrické vyšetrenia. Projekt od Spoločnosti pre komorné umenie Konvergencie Beethoven a Konvergencie (10 000 eur) zožal veľký úspech a dokázal tak,že ľudia stále obľubujú umelecké hudobné podujatia. Nezisková organizácia Stopka pomohla vďaka projektu Corvus 2018 (15 000 eur) zabezpečiť vývoj setu aplikácií Corvus na sprístupnenie smartfónov nevidiacim a slabozrakým, a tým aj zvýšiť ich samostatnosť pri používaní mobilov.

V rámci aktivít Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis sme v roku 2017 prerozdelili 755 891,86 eur. Všetky prerozdelené finančné prostriedky pochádzali zo zdrojov spoločnosti Telekom, a. s. – formou daru alebo formou asignácie 2 % dane z príjmu právnickej osoby. V rámci celkovej sumy 755 891,86 eur. Samostatnú položku tvoril poplatok Telekomu za správu fondu vo výške 75 589,20 eur.

Celkovo sme finančné prostriedky prerozdelili na granty s verejnoprospešným účelom –  tie predstavovali 90 % objemu použitých finančných prostriedkov. 10  % z celkového rozpočtu nadačného fondu bolo použitých na  správu fondu (mzdy, komunikácia, propagácia programov).

Podpora komunity nepočujúcich
Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis sa venuje podpore komunity nepočujúcich už viac ako 10 rokov. Nižšie sú uvedené niektoré z projektov a programov, ktoré sme počas roka 2016 realizovali.
Mobilný pedagóg

Naším nosným programom pre malé deti je Mobilný pedagóg, ktorého základným cieľom je poskytnúť terénnu včasnú intervenciu pre rodiny s deťmi s poruchou sluchu. Všetky doposiaľ uskutočnené výskumy, ako aj prax, dokazujú, že tento vek je pre ďalší vývin jednotlivca najdôležitejší. Čím skôr začne dieťa komunikovať, tým ľahšie sa formujú a nabiehajú všetky ostatné procesy ako učenie sa, predstavivosť, porozumenie. V novembri sme uzatvorili piaty, a zároveň posledný ročník programu Mobilný pedagóg. Spolu 26 rodín sa stretlo v Tatrách, aby si vymenili skúsenosti a navzájom sa povzbudili. Aj keď program v doterajšej podobe končí, máme silnú víziu. Chceme dosiahnuť, aby i náš štát plnil svoju rolu tak, ako je to v ostatných slušných štátoch a budeme za to klopať na dvere, presviedčať, tlačiť a lobovať.

OZ Nepočujúcedieťa.sk
Cieľom projektu bola realizácia celoslovenského stretnutia pre viac ako 40 rodín detí s poruchou sluchu. Rodičia mohli navštíviť rôzne workshopy, odborníkov počas individuálnych konzultácii a pre deti bol pripravený pestrý edukačno-zábavný program. Na 10 podujatiach pre verejnosť sme účastníkov učili hravo hovoriť rukami a spoznávať svet nepočujúcich. Vytvorili sme sériu edukačných hier na rozvoj detí v domácom prostredí a na www.nepocujucedieta.sk tvoríme technické zázemie pre členskú sekciu online klubu. Užívatelia tak získajú pravidelný obsah v Príručke rodiča, mapu odborníkov, slovník posunkov a tipy na hravé aktivity na rozvoj svojich detí. Spustený bude budúci rok.
EFFETA – Stredisko sv. Františka Saleského
V rámci projektu “Môžeme, aj keď nepočujeme” sme zrealizovali aktivity, ktoré poskytli deťom a ich rodine podporu a pomoc na to, aby dieťa bolo schopné plnohodnotne sa rozvíjať počas raného vývinu. Následne vďaka tomu zvláda lepšie vzdelávanie na bežnej škole (materskej a základnej). Naplnili sme ciele, ktorými boli podpora, pomoc a služby deťom so sluchovým postihnutím a ich rodinám. Naše aktivity boli individuálna surdopedická starostlivosť, logopedické intervencie a práca špeciálneho pedagóga
Zamestnanecké grantové programy Pomáhame komunite a Pomáhame pamiatkam

Zamestnanecké grantové programy Pomáhame komunite a Pomáhame pamiatkam už po dvanásty raz motivovali zamestnancov spoločnosti k angažovanosti vo svojom okolí. Aj vďaka ich iniciatíve sa doteraz podarilo vybudovať detské ihriská, zveľadiť kultúrne pamiatky, či prispieť k zlepšeniu kvality života ľudí v ťažkých životných situáciách. Základnou hodnotou programu nie je finančná podpora, ale to, akým spôsobom sa zapoja ľudia a spoločnými silami prispejú k realizácii dobrej veci.

V rámci aktivít Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis sme v roku 2016 prerozdelili 677 163,56 eur. Všetky prerozdelené finančné prostriedky pochádzali zo zdrojov spoločnosti Telekom, a. s. – formou daru alebo formou asignácie 2 % dane z príjmu právnickej osoby. V rámci celkovej sumy 677 163,56 €, samostatnú položku tvoril poplatok Telekomu za správu fondu vo výške 68 583,00 eur.
Celkovo sme finančné prostriedky prerozdelili na granty s verejnoprospešným účelom – tie predstavovali 90 % objemu použitých finančných prostriedkov. 10  % z celkového rozpočtu nadačného fondu bolo použitých na  správu fondu (mzdy, komunikácia, propagácia programov).
1. Podpora komunity nepočujúcich
Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis sa venuje podpore komunity nepočujúcich už viac ako 10 rokov. Nižšie sú uvedené niektoré z projektov, ktoré sme počas roka 2016 realizovali.
Mobilný pedagóg
V roku 2016 bol úspešne zrealizovaný už IV. ročník programu Mobilný pedagóg. Vo IV. ročníku programu Mobilný pedagóg chodilo 14 mobilných pedagogičiek (sudropédky, logopédky, psychologičky) do 51 rodín po celom Slovensku, ktoré majú dieťa s poruchou sluchu. Aj na základe vyjadrení od týchto rodičov vieme, že sme im pomohli prakticky zmeniť ich životy a životy celej rodiny k lepšiemu. Počas 10 mesiacov, ktoré u nich mobilná pedagogička strávila, sa naučili ako pracovať s dieťaťom, ako rozvíjať jeho zručnosti a čo je hlavné, ako sa zmieriť s ich terajšou situáciou. Lebo len spokojný rodič môže mať spokojné dieťa. Na IV. ročník programu Mobilný pedagóg bola vyčlenená celková čiastka 112 729,93 €
OZ Nepočujúcedieťa.sk / Audiocentrum
Od augusta roka 2015 prebieha na portáli Dobrá Krajina zbierka OZ NepocujuceDieta.sk na podporu zriadenia prvého detského audiologického centra. Pre sluchovo postihnuté deti bude vznik tohto centra znamenať prístup k najmodernejším prístrojom, špecializovanému personálu a najnovším postupom, vďaka ktorým budú mať vyššiu šancu na „počujúci život“. Spoločne sa nám podarilo vyzbierať cieľovú sumu 20 000 €, ktorá bude tvoriť dôležitú časť potrebných prostriedkov. Vďaka sume 6 108,47 € z Nadačného fondu Telekom sa podarilo dosiahnuť cieľovú čiastku 20 000 € na podporu zriadenia prvého špecializovaného audiologického centra na Detskej ORL klinike v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Bratislave.
EFFETA – Stredisko sv. Františka Saleského
Projekt „Chceme si rozumieť“ EFFETA ralizovala od februára do septembra roka 2016. Projekt bol zameraný na podporu, pomoc a služby deťom so sluchovým postihnutím a ich rodinám, ktoré sú v ranej starostlivosti, v predškolskej starostlivosti a vzdelávajú sa v integrovaných podmienkach na bežných základných školách. Obsahom projektu boli aktivity zamerané na individuálnu surdopedickú starostlivosť, logopedické intervencie. Počas obdobia projektu bolo poskytnutých 169 dní, v ktorých sa konali surdopedické, logopedické intervencie klientov, ako aj intervencie rečového terapeuta. Na podporu tohto projektu Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis vyčlenili sumu 10 000 €.
Roma media, skr. ROMED – Putovné načúvatka
Cieľom projektu, t. j. dokumentárneho filmu, je poukázať na ťažkosti, s ktorými sa rodičia nepočujúcich detí stretávajú, upriamiť pozornosť rodičov a širokej verejnosti na dôležitosť sústavnej práce s týmito deťmi prostredníctvom surdopédov, logopédov, a pod., vyzdvihnúť a predstaviť prácu mobilných pedagógov a projektu Mobilný pedagóg. Film sa snaží poukázať aj na to, že aj nepočujúce deti, ako aj nepočujúci dospelí ľudia sú plnohodnotnými členmi spoločnosti, sú pre ňu prínosom, nie príťažou. Dokument má plniť aj informatívny charakter a ponúknuť rodinám nové informácie. Film je otitulkovaný do slovenského a aj rómskeho jazyka, čím sa zabezpečili široký záber, dotkne sa teda aj rómskej národnej menšiny. Tento projekt sme podporili sumou 5 000 €.
2. Podpora záchrany pamiatok
Program motivuje zamestnancov spoločnosti Slovak Telekom k angažovanosti vo svojom okolí. Bol vyhlásený už po dvanásty raz. Podporu získali verejnoprospešné projekty, ktoré viedli k zachovaniu kultúrnych pamiatok alebo pamätihodností. Maximálna výška jedného grantu bola 2 500 €. Prijatých bolo 46 žiadostí, ktoré spĺňali kritériá. Celkovo bolo v tomto grantovom programe podporených 24 projektov sumou 30 000 €.
3. Podpora komunitných projektov
Zamestnanecký grantový program Pomáhame komunite bol taktiež vyhlásený už po dvanásty raz. Vďaka nemu Nadačný fond Telekom podporil užitočné komunitné prjekty, ako aj ľudí v ťažkých životných situáciách. Maximálna výška jedného grantu bola 1 000 €.V stanovenom termíne bolo prijatých 75 žiadostí, ktoré spĺňali kritériá. Celkovo bolo v tomto grantovom programe podporených 35 projektov a prerozdelených 29 999, 84 €.
4. Priama podpora organizácií a aktivít
Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis každý rok pomáha aj zaujímavým a hodnotným projektom prostredníctvom priamej podpory. Je určená projektom, ktoré majú veľký potenciál v oblasti spoločenských inovácií, vzdelávania alebo rozvoja firemnej filantropie na Slovensku. Nadačný fond takto podporil 43 projektov. Podporu získala napríklad aj organizácia Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica na projekt Komenského inštitút, ktorého cieľom je prinášať konkrétne pozitívne príklady zmien v školských komunitách.
V rámci aktivít Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis sme v roku 2015 prerozdelili takmer 756 222, 05 €. Všetky prerozdelené finančné prostriedky pochádzali zo zdrojov Slovak Telekomu, a.s. – formou daru alebo formou asignácie 2 % dane z príjmu právnickej osoby. V rámci celkovej sumy 756 222, 05 €, samostatnú položku tvoril poplatok Slovak Telekomu za správu fondu vo výške 82 321, 47 €.
Celkovo sme finančné prostriedky prerozdelili na granty s verejnoprospešným účelom – tie predstavovali 89 % objemu použitých finančných prostriedkov. 11  % z celkového rozpočtu nadačného fondu bolo použitých na  správu fondu (mzdy, komunikácia, propagácia programov).
V prípade 2 % daní z príjmov a daru, bol celkový objem použitých finančných prostriedkov 673 900,58 €. Tieto prostriedky boli použité na financovanie grantových programov – Podpora Nepočujúcich, Podpora pamiatok, Podpora komunitných projektov, Priama podpora.
1. Podpora komunity Nepočujúcich
Mobilný pedagóg
V roku 2015 bol spustený už III. ročník programu Mobilný pedagóg. V tomto ročníku sa zapojilo 32 rodín, ku ktorým chodilo 12 mobilných pedagogičiek. Na III. ročník programu Mobilný pedagóg bola vyčlenená celková čiastka 67 377, 52 €.
OZ Nepočujúcedieťa.sk
Minuloročná kampaň Nepočujúce dieťa pomohla vzbudiť veľký rozruch i v odbornej verejnosti a rozprúdiť diskusiu o zlepšení ranej diagnostiky a merania poruchy sluchu na Slovensku, včasnom nasadení načúvacích prístrojov a včasnom zapojení ranej starostlivosti, čo kriticky ovplyvňuje celý ďalší život Nepočujúceho. Vznikol prvý internetový portál NepocujceDieta.sk pre rodičov detí s poruchou sluchu na Slovensku. V priebehu prvých mesiacov sa zaregistrovalo vyše 100 rodičov, ktorí na ňom aktívne komunikujú a pomáhajú tak celej komunite. Tento projekt bol podporený sumou 25 000 €.
Online tlmočník
V roku 2015 sme spustili unikátnu službu Online tlmočník, ktorá je jediná svojho druhu na Slovensku. Do dnešného dňa máme zaregistrovaných viac ako 100 nepočujúcich, ktorí túto službu pravidelne využívajú. Do 16 klubov nepočujúcich na Slovensku sme v roku 2015 rozdali 16 tabletov aj s internetom. Členovia klubov po celom Slovensku tak môžu bezplatne využívať Online tlmočníka. Tento projekt bol podporený sumou 14 176 €.
Kurzy posunkového jazyka pre verejnosť
V roku 2015 sme spravili 9 kurzov v krajských mestách (2 v BA). Na každom kurze bola maximálna kapacita 20 ľudí. Po skončení kurzu zostávajú jeho účastníci v kontakte a na Facebooku je vytvorená skupina práve pre nich. Tento projekt bol podporený sumou 15 738,79 €.
EFFETA – Stredisko sv. Františka Saleského
Zrealizovali sme aktivity zamerané na podporu a pomoc deťom so sluchovým postihnutím, ktoré sú v predškolskej starostlivosti a ich rodinám. Poskytli sme dieťaťu a rodine takú podporu, aby bolo schopné plnohodnotne sa rozvíjať počas raného vývinu a následne zvládať vzdelávanie v bežnej škole. Podporili sme aktivity zamerané na špeciálno-pedagogické poradenstvo v rodinách, individuálnu surdopedickú starostlivosť či logopédiu pre 18 klientov a ich rodičov. Tento projekt bol podporený sumou 15 000 €.
2. Podpora záchrany pamiatok
Program motivuje zamestnancov spoločnosti Slovak Telekom k angažovanosti vo svojom okolí. Bol vyhlásený už po jedenásty raz. Podporu získali verejnoprospešné projekty, ktoré viedli k zachovaniu kultúrnych pamiatok alebo pamätihodností. Maximálna výška jedného grantu bola 2 500 €.Prijatých bolo 63 žiadostí, ktoré spĺňali kritériá. Celkovo bolo v tomto grantovom programe podporených 31 projektov sumou 50 000 €.
3. Podpora komunitných projektov
Zamestnanecký grantový program Pomáhame komunite bol taktiež vyhlásený už po jedenásty raz. Vďaka nemu Nadačný fond Telekom podporil užitočné komunitné prjekty, ako aj ľudí v ťažkých životných situáciách. Maximálna výška jedného grantu bola 1 000 €.V stanovenom termíne bolo prijatých 95 žiadostí, ktoré spĺňali kritériá. Celkovo bolo v tomto grantovom programe podporených 54 projektov a prerozdelených 49 945,94 €.
4. Priama podpora organizácií a aktivít
Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis každý rok pomáha aj zaujímavým a hodnotným projektom prostredníctvom priamej podpory. Je určená na projektom, ktoré majú veľký potenciál v oblasti spoločenských inovácií, vzdelávania alebo rozvoja firemnej filantropie na Slovensku. Nadačný fond takto podporil 68 projektov. Pomoc získala aj napríklad organizácia Plamienok n.o. Vďaka prostriedkom z grantu mohli pre ťažko nevyliečiteľné deti v domácej starostlivosti zabezpečiť 24-hodinovú lekársku pohotovosť.