Vyhlasujeme výzvu zameranú na boj proti dezinformáciám

Vyhlasujeme výzvu zameranú na boj proti dezinformáciám

K polarizácii spoločnosti značnou mierou prispievajú aj digitálne technológie. Nenávistné a vulgárne komentáre v online svete sú rovnako zraňujúce ako naživo a nevyhnú sa mu ani neziskové organizácie. Sociálne siete v aktuálnej dobe nezvládajú vynucovať vlastné pravidlá diskusií. Preto sme sa rozhodli podať im pomocnú ruku a prispieť ku skvalitneniu obsahu, zníženiu množstva nenávisti a nepravdivých informácií na internete.

Cieľom grantovej výzvy je podporiť mimovládne organizácie v boji proti dezinformáciám a zároveň ponúknuť pomoc pri kultivácii online priestoru. Účelom je poskytnúť žiadateľom grant na moderáciu diskusií na ich sociálnych sieťach odstraňovaním vulgárnych a nenávistných komentárov, hľadaním falošných účtov, vytipovaním komentárov a navrhovaním odpovedí na otázky sledovateľov, zapojením do projektu Elfovia.sk (Elfovia by New School Communications – Elfovia x Katedra Komunikácie).

Kto môže žiadať o grant:
 • právnické osoby so sídlom na území SR (ako napr. občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy, registrované cirkvi a náboženské spoločnosti, školy a školské zariadenia – materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy, špeciálne školy, jazykové školy, základné umelecké školy, centrá voľného času a pod. okrem právnických osôb zriadených za účelom podnikania),
 • oprávnenými žiadateľmi nie sú samosprávy  (obce a VÚC) so sídlom na území SR, politické strany a hnutia, sociálni partneri, komerčné a obchodné združenia, neformálne a ad-hoc skupiny a fyzické osoby.
Časový harmonogram
 • 14. 2. 2023: Vyhlásenie výzvy
 • 24. 3. 2023 do 23:59 h: Uzávierka prijímania žiadostí o poskytnutie finančnej podpory
 • Do 31. 3. 2023: Formálna kontrola žiadosti, hodnotenie, oznámenie výsledkov
 • 14. 2. – 31. 12. 2023: Oprávnené obdobie čerpania grantu
 • 31. 1. 2024: Termín na podanie záverečnej správy (obsahovej aj finančnej)
Aké sú podmienky?

Podmienky použitia podpory:

  1. podpora poskytnutá na základe tejto výzvy je určená výhradne na úhradu oprávnených výdavkov podporovanej činnosti na účely dosiahnutia cieľov projektu, ktoré budú uvedené aj v zmluve o poskytnutí podpory,
  2. oprávnené náklady sa vzťahujú na územie Slovenskej republiky,
  3. žiadatelia nemajú v prípade podania žiadosti právny nárok na poskytnutie podpory,
  4. právny nárok na poskytnutie podpory vzniká až uzatvorením zmluvy s Nadáciou Pontis a po splnení všetkých požadovaných podmienok.

Oprávnené výdavky:

 • Predplatné paušálu na poskytovanie služby od Elfovia.sk (199 EUR bez DPH/ mesiac)

Neoprávnené výdavky:

 • akékoľvek iné výdavky vzniknuté pred a po termíne realizácie projektu a bez priameho vzťahu k predplateniu paušálu alebo k realizácii projektu

Povolené čerpanie grantu:

 • začiatok čerpania: použitie finančnej podpory je možné od 14. 2. 2023, tj. pred podpisom zmluvy s Nadáciou Pontis
 • ukončenie čerpania: 31. 12. 2023
Ako postupovať?
 • registrovať sa na stránke darca.sk
  • darca: Nadačný fond Slovak Telekom, program: ST Elfovia 2023
 • vyplniť projektový formulár na stránke darca.sk
  • Žiadateľ je povinný vyplniť v časti 2. Súhrnné informácie o projekte, linky na sociálne profily, o ktorých moderáciu má záujem spolu s orientačnou návštevnosťou týchto profilov.
 • povinné prílohy výpis z účtu a kópiu štatútu, zriaďovacej listiny alebo stanov organizácie vrátane všetkých zmien (dodatkov) bude potrebné priložiť až po schválení projektu, k čomu vás vyzveme písomne v darca.sk.

Znenie celej výzvy si môžete pozrieť tu.

Sme tu pre vás

V prípade otázok môžete vašu žiadosť konzultovať s programovou manažérkou Nadácie Pontis Radanou Deščíkovou v pracovných dňoch od 9:00 do 17:00 na čísle 0948 856 195 alebo napíšte email na radana.descikova@nadaciapontis.sk